Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2021.gada 16.novembrī plkst.15.00 sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par pamatlīdzekļa – Sebežu tilta kadastra apzīmējumu 3874 004 0283 001, kas atrodas uz ceļa “Sita-Stradi 3.posms” Rugāju pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu. (ziņo J.Krilova)
 2. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļš Ezernieki – Stradi”, “Ceļš Mieriņi”, “Ceļš Sita – Stradi 3. posms”, Rugāju pagastā, Balvu novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij. (ziņo J.Krilova)
 3. Par nekustamā īpašuma “Laukgaiļi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 4. Par nekustamā īpašuma “Augstienes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 5. Par nekustamā īpašuma “Šalkas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 6. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Bērzpils ielā 6, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 7. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosība”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles  noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma “Mežskaras”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 10. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0238 daļas, Vecumu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 11. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0101 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 12. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts reģistrācijas Nr.HP1869 nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
 13. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 14. Par finansējuma piešķiršanu Balvu Valsts ģimnāzijai servera iegādei. (ziņo O.Siņica)
 15. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas maksas pakalpojumu cenrādi. (ziņo T.Valujeva, I.Pušpure)
 16. Par saistošo noteikumu Nr.16/2021 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs” pieņemšanu. (ziņo L.Šustova)
 17. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.8/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo I.Logina)
 18. Par Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Kapteine)
 19. Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Kapteine)
 20. Par Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Kapteine)
 21. Par Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Kapteine)
 22. Par Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Kapteine)

Papildus darba kārtībā:

 • Par saistošo noteikumu Nr.17/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo I.Logina)
 • Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru. (ziņo T.Začeva)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana Viļakas novadā

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes ...

NVA tiešsaistes pasākums “Darbs un karjera Latvijā” – iespēja atrast darbu IT un finanšu jomā

gada 28. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Eiropas ...

Didzis Aleksāns iegūst augstas vietas ložu šaušanas sacensībās Lietuvā – Rokiškos

Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamais Didzis Aleksāns no 1. – 4. jūlijam ...