Paziņojums par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Balvu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam projektu nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Balvu novada domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu “Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 14, 88. §) un lēmumu “Par Balvu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols NR. 14, 89. §), Balvu novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (turpmāk – Stratēģija) un Balvu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam (turpmāk – Attīstības programma) projektu publiskajā apspriešanā.

Teritorijas attīstības plānošana ir veids, kā vadīt mūsu nākotni, nosakot pašreizējo atrašanās vietu, iztēlojoties vietu, kur mēs gribētu būt nākotnē, un nolemjot, kā to sasniegt. Balvu novada ilgtermiņa attīstība vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa attīstības prioritātes ir definētas izstrādātajā Stratēģijā, bet, lai soli pa solim virzītos uz mērķu sasniegšanu, Balvu novada pašvaldība ir sagatavojusi novada jauno Attīstības programmu – izvirzījusi darāmos darbus tuvāko septiņu gadu periodā.

Publiskā apspriešana notiks no 2021. gada 12. novembra līdz 13. decembrim. Tās ietvaros 2021. gada 23. novembrī plkst. 17.30 neklātienē, MSTEAM platformā iedzīvotāji tiek aicināti uz publiskās apspriešanas sanāksmi, kuras ietvaros Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes konsultanti un pašvaldības speciālisti iepazīstinās ar projektos paredzētajiem risinājumiem.

Publiskajai apspriešanai nodotie dokumenti būs pieejami (no 12.novembra) Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība.

Ar Stratēģijas un Attīstības programmas projektu materiāliem klātienē (iepriekš saskaņojot laiku) varēs iepazīties Balvu novada administrācijā, Viļakas pilsētas pārvaldē, kā arī novada pagastu pārvaldēs.

Rakstiskus priekšlikumus Stratēģijas un Attīstības programmas projektu papildināšanai var iesniegt līdz š.g. 13. decembrim (ieskaitot):

 ievietojot pastkastē Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas 1. stāvā;

 sūtot pa pastu uz adresi: Bērzpils 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501;

 sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@balvi.lv.

Iepazīties ar Stratēģiju un Attīstības programmu un iesniegt priekšlikumus, varēs izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu geolatvija.lv, atverot saites:

 Stratēģija geolatvija.lv/geo/tapis#document_19513;

 Attīstības programma geolatvija.lv/geo/tapis#document_19514.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Balvu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Valda Vancāne (tālr. 64522456, 26354030, e-pasts: valda.vancane@balvi.lv), kura sniegs konsultācijas attālināti vai klātienē.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādātāja Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “METRUM”.

Ar dokumentiem var iepazīties ŠEIT

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

IERIPO VIĻAKĀ

Visi saziņas līdzekļi vēstīja par to, ka 1.augustā ir jāripo uz Viļaku. Vienalga, vai ...

Izveido pats savu sapņu ķērāju!

Viļakas jauniešu iniciatīvu centrā, Viļakā notika sapņu ķērāju darbnīca Valērijas Filipjonokas vadībā, kuras hobijs ...