Ārkārtas domes sēdē lemj par Atzinības rakstu piešķiršanu, Balvu novada Bāriņtiesas apstiprināšanu un grozījumiem lēmumos par pārvalžu darbības uzsākšanu

Šodien, 9.novembrī notika ārkārtas domes sēde, kura notika attālināti. Darba kārtībā izskatīja 11 jautājumus.

Deputāti nolēma Atzinības rakstus piešķirt:

1.Kultūras jomas darbiniekam MĀRIM LĀPĀNAM par ilggadēju pašvaldības kultūrvides kopšanu, tradīciju radīšanu, pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu.

2.SIA  “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ārstei SINTIJAI LOCĀNEI par profesionālu un apzinīgu ārsta pienākumu pildīšanu un ieguldījumu neiroloģisko pacientu veselības saglabāšanā un slimību profilaksē;

3.Bijušajai Rugāju bibliotēkas vadītājai ANITAI MAGINAI par ilggadēju, priekšzīmīgu un kvalitatīvu Rugāju bibliotēkas vadītājas pienākumu veikšanu;

4.Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītājai BIRUTAI BERKOLDEI par ilggadēju, profesionālu, priekšzīmīgu darbu izglītības jomā un ieguldījumu Rugāju pagasta attīstībā;

5.Balvu Kultūras un atpūtas centra mākslinieciskajai vadītājai ILGAI OPLUCĀNEI par ilggadēju pašvaldības kultūrvides kopšanu un augstvērtīgu profesionālo darbību;

6.Bērzpils pagasta iedzīvotājam AIVARAM KINDZULAM par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un nopelniem Balvu novada labā.

7.Deju kolektīvu vadītājai AKVILINAI JEVSTIGŅEJEVAI par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu kultūras nozarē un profesionālu darbu ar deju kolektīviem vietējā un valsts mērogā;

8.Ilggadējam SIA “Balvu Enerģija” darbiniekam SERGEJAM ĻEBEDEVAM par ilggadēju un profesionālu darbu SIA  “Balvu enerģija” un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē;

9.Ilggadējam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta autovadītājam JURIJAM ČEREVINAM par par ilggadēju un profesionālu darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un pašaizliedzīgo un nesavtīgo ikdienas darbu vīrusa COVID-19 uzliesmojuma laikā;

10.Bērzpils pamatskolas saimniecības vadītājai IVETAI RACIBORSKAI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā, pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu;

11.Balvu sākumskolas direktorei LARISAI KRIŠTOPANOVAI par profesionālu, inovatīvu darbu skolas vadībā un mērķtiecīgu izglītības procesa organizēšanu.

Deputāti pēc garām diskusijām izdarīja grozījumus 2021.gada 23.septembra lēmumos par iestāžu izveidošanu un to nolikumos. Balvu novada Izglītības pārvalde, Kultūras pārvalde un Ziemeļlatgales sporta centrs darbību uzsāks ar 2022.gada 1.janvāri.

Ar 2021.gada 10.novembri deputāti nolēma apstiprināt Balvu novada Bāriņtiesas sastāvu. Par priekšsēdētāju ar 14 balsīm ievēlēja Diānu Astreiko, par Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci-Lieni Čugurovu, bāriņtiesas locekļus: Gintu Vanagu, Jeļenu Zelču, Gaļinu Daščenko, Lolitu Kindzuli, Vinetu Cīruli, Ligitu Kokoreviču, Sandru Čeirāni, Svetlanu Bukovsku, Janu Briedi, Dzintru Uzkliņģi, Regīnu Sergejevu.

Vadītājai un viņas komandai vēlam panākumus un neizsīkstošu darba sparu!

Deputāti vienbalsīgi nolēma uzdot Viduču pamatskolas direktorei Inārai Sokirkai pildīt Žīguru pamatskolas direktora pienākumus Žīguru pamatskolas skolas direktores Sanitas Orlovskas prombūtnes laikā. Noteikt Viduču pamatskolas direktorei Inārai Sokirkai piemaksu 30% apmērā no mēnešalgas par papildus pienākuma – Žīguru pamatskolas direktora pienākumu pildīšanu.

 Sīkāk ar Balvu novada ārkārtas domes sēdes lēmumiem varēs iepazīties tuvākajā laikā www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Domes sēžu audio ieraksti.

Terēzija Babāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aicinām pieteikties semināriem

Latgales plānošanas reģions 2022. gada oktobrī un novembrī projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas ...

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi Viļakā

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa organizē pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Viļakas pilsētas pārvaldē  otrdienās no plkst.9.00 ...

Jauns velomaršruts „Tepenīcas aplis”

Viļakas novada dome ir īstenojusi Lauku atbalsta dienesta atbalstīto Leader 7.konkursa kārtas projektu Nr. ...