Domes sēde

Domes sēde 2021.gada 28.oktobrī, plkst.10.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.10/2021 “Par kārtību, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu. (ziņo R.Cibule)
 2. Par Viļakas sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo R.Cibule)
 3. Par deleģējumu Balvu novada Sociālajai pārvaldei slēgt līgumus par bērnu ievietošanu audžuģimenē. (ziņo R.Cibule)
 4. Par R. K. atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēšanu Viļakas pilsētas Vispārējā dzīvokļa izīrēšanas rindā. (ziņo R.Cibule)
 5. Par J. Ž. reģistrēšanu Kupravas pagasta “Par palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu reģistrā” . (ziņo R.Cibule)
 6. Par I.E. reģistrēšanu Kupravas pagasta “Par palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu reģistrā” . (ziņo R.Cibule)
 7. Par M. V. atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēšanu Rugāju pagasta un Lazdukalna pagasta Vispārējā dzīvokļa izīrēšanas rindā un Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu. (ziņo R.Cibule)
 8. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar Ļ. R..(ziņo R.Cibule)
 9. Par Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.3, 16.&) “E. Z.-K. iesnieguma izskatīšana” apstiprināšanu. (ziņo R.Cibule)
 10. Par Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.3, 18.&) L. B. iesnieguma izskatīšana” apstiprināšanu. (ziņo R.Cibule)
 11. Par Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.3, 14.&) “M. O. iesnieguma izskatīšana” apstiprināšanu. (ziņo R.Cibule)
 12. Par Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.3, 15.&) “L. J. iesnieguma izskatīšana” apstiprināšanu. (ziņo R.Cibule)
 13. Par Balvu novada pašvaldības iestādes Baltinavas Muzeja nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 14. Par Balvu novada pašvaldības iestādes Baltinavas Kultūras nama nolikuma apstiprināšanu (ziņo A.Mežale)
 15. Par Baltinavas pagasta ģerboņa izstrādi. (ziņo A.Mežale)
 16. Par Rugāju pagasta ģerboņa atjaunošanu un reģistrāciju. (ziņo A.Mežale)
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Daudzenes kalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740110120. (ziņo J.Trupovnieks)
 18. Par nosaukuma “Avikšu lauks” piešķiršanu  nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā, Balvu novadā un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 19. Par nosaukuma “Kastanīši” piešķiršanu  nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, Balvu novadā un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 20. Par nosaukuma “Maztērcītes” piešķiršanu  nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 21. Par nekustamā īpašuma “Kupravas baraka 2”  Vīksnas pagastā, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 22. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā, Balvu novadā sadali un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 23. Par pamatlīdzekļa – mežaudzes  “Mežskaras”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 24. Par pamatlīdzekļa – zemes zem Balvu novada pašvaldībai piederošajiem un piekritīgajiem dzīvokļiem Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Tilžas un Vīksnas  pagastā vērtības atzīšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 25. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vecumu pagastā sadali, lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 26. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Susāju pagastā sadali, lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 27. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Parka iela 12 Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 28. Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Lazdukalna pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 29. Par nekustamā īpašuma “Laukmala” Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 30. Par nekustamā īpašuma “Laukgaiļi” Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 31. Par nekustamā īpašuma “Purenītes” Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 32. Par nekustamā īpašuma “Viduči” Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 33. Par nekustamā īpašuma “Pagasts Nr.8” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nosaukuma maiņu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 34. Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Lazdukalna pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 35. Par zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu. (ziņo J.Trupovnieks)
 36. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0136 daļas, Viļakā, Balvu novadā nodošanu nomai. (ziņo J.Trupovnieks)
 37. Par nekustamā īpašuma “Skoliņas”, Rugāju pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 38. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12  Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 39. Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 2, Viļakā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 40. Par Balvu novada Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 41. Par konkursa „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 42. Par pamatlīdzekļu nodošanu Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX”. (ziņo S.Maksimovs)
 43. Par pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā Balvu novada Viļakas pilsētas pārvaldei. (ziņo S.Maksimovs)
 44. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5  Rūpniecības ielā 2A, Žīguros,  Žīguru pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo S.Maksimovs)
 45. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 55, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 46. Par dzīvokļa Nr.1, Tautas ielā 20, Viļakā Balvu novadā īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas. (ziņo S.Maksimovs)
 47. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 48. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 11, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 49. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 78”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 50. Par nekustamā īpašuma “Tīrums”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 51. Par nekustamā īpašuma “Fermiņa”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 52. Par nekustamā īpašuma “Puķītes”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 53. Par nekustamā īpašuma “Svīres”, Rugāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 54. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002)  (t.sk. Ražošanas ēkas Nr.6- 1000 m² platībā), atkārtotas nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles  noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 55. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 56. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 57. Par nedzīvojamās telpas Nr.4 “Ziediņi’’, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 58. Par nekustamā īpašuma “Lazdu leja”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 59. Par kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Purva priedes”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 60. Par kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs
 61. Par kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Mežupe”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 62. Par kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Kronīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 63. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0383 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 64. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības daļas, Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, apbūves nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 65. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0087 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 66. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0081 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 67. Par grozījumu 2021.gada 30.septembra Domes lēmumā “Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķu pirmsskolas izglītībā. (ziņo S.Maksimovs)
 68. Par grozījumu 2021.gada 30.septembra lēmumā “Par finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim.”. (ziņo S.Maksimovs)
 69. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo S.Maksimovs)
 70. Par dāvinājuma pieņemšanu – 5. Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2021” gleznas. (ziņo S.Maksimovs)
 71. Par Balvu novada Būvvaldes izveidošanu. (ziņo S.Maksimovs)
 72. Par  Balvu novada Būvvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 73. Par Balvu novada Bērnu un jauniešu centra izveidošanu. (ziņo S.Maksimovs)
 74. Par  Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 75. Par  Balvu novada Kultūras pārvaldes vadītāja mēnešalgas noteikšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 76. Par  Ziemeļlatgales sporta centra vadītāja mēnešalgas noteikšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 77. Par saistošo noteikumu Nr.11/2021 “Grozījumi Balvu novada Domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3/2021 „Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 78. Par saistošo noteikumu Nr.12/2021 „Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” pieņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 79. Par saistošo noteikumu Nr.13/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokli Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 80. Par saistošo noteikumu Nr.14/2021 „Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 81. Par saistošo noteikumu Nr.15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piekritīgo zemi Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 82. Par Ziemassvētku saldumu paciņu iegādi. (ziņo S.Maksimovs)
 83. Par izmaiņām Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā. (ziņo S.Maksimovs)
 84. Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 85. Par Medību koordinācijas komisijas ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 86. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.6/2021 “Balvu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtība” apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 87. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.7/2021 “Par inventarizāciju veikšanu Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Paziņojums

No 1.janvāra ir palielināts garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis personai Viļakas novada Sociālais dienests ...

Braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs

No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs Pēdējo nedēļu laikā ...

Viļakas pilsētas ūdeņos stāda ūdensrozes

Panāc pretī, ūdensroze mana,Atvaros jau atvasaru jūt!Cik tad ilgi tāda ziedēšana?Cik tad ilgi var ...