Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2021.gada 21.oktobrī plkst.13.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Daudzenes kalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740110120. (ziņo J.Krilova)
 2. Par nosaukuma “Avikšu lauks” piešķiršanu  nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā, Balvu novadā un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 3. Par nosaukuma “Kastanīši” piešķiršanu  nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, Balvu novadā un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 4. Par nosaukuma “Maztērcītes” piešķiršanu  nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā un nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 5. Par nekustamā īpašuma “Kupravas baraka 2”  Vīksnas pagastā, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā, Balvu novadā sadali un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 7. Par pamatlīdzekļa – mežaudzes  “Mežskaras”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 8. Par pamatlīdzekļa – zemes zem Balvu novada pašvaldībai piederošajiem un piekritīgajiem dzīvokļiem Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Tilžas un Vīksnas  pagastā vērtības atzīšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 9. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vecumu pagastā sadali, lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 10. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Susāju pagastā sadali, lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 11. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Parka iela 12 Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 12. Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Lazdukalna pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 13. Par nekustamā īpašuma “Laukmala” Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 14. Par nekustamā īpašuma “Laukgaiļi” Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 15. Par nekustamā īpašuma “Purenītes” Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 16. Par nekustamā īpašuma “Viduči” Baltinavas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 17. Par nekustamā īpašuma “Pagasts Nr.8” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā nosaukuma maiņu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 18. Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Lazdukalna pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo I.Kaņepe)
 19. Par zemes vienības Baltinavas pagastā, Balvu novadā atzīšanu par starpgabalu. (ziņo I.Kaņepe)
 20. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0136 daļas, Viļakā, Balvu novadā nodošanu nomai. (ziņo A.Ķerģe)
 21. Par nekustamā īpašuma “Skoliņas”, Rugāju pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai . (ziņo A.Ķerģe)
 22. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12  Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
 23. Par Balvu novada Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pirms apkures sezonas parūpējies par mājokļa ugunsdrošību!

Iestājoties rudenīgam un vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk ...

“Mājas. Ziepes. Divi metri.” – SPKC uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu par svarīgākajiem COVID-19 profilakses principiem

Slimību profilakses un kontroles centrs uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu, lai informētu iedzīvotājus par COVID-19 ...

Viļakas Valsts ģimnāzijai iegādāts jauns aprīkojums

Īstenojot projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ir iegādāts projektā apstiprinātais ...