Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 21.oktobrī plkst.09.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par R. K. atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēšanu Viļakas pilsētas Vispārējā dzīvokļa izīrēšanas rindā. (ziņo I.Krukovska)
  1. Par J. Ž. reģistrēšanu Kupravas pagasta “Par palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu reģistrā” . (ziņo I.Krukovska)
  2. Par I. E. reģistrēšanu Kupravas pagasta “Par palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu reģistrā” . (ziņo I.Krukovska)
  3. Par M. V. atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēšanu Rugāju pagasta un Lazdukalna pagasta Vispārējā dzīvokļa izīrēšanas rindā un Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu. (ziņo I.Krukovska)
  4. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar Ļ. R.. (ziņo I.Krukovska)
  5. Par Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.3, 16.&) “E. Z.-K. iesnieguma izskatīšana” apstiprināšanu. (ziņo I.Krukovska)
  6. Par Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.3, 18.&) “L. B. iesnieguma izskatīšana” apstiprināšanu. (ziņo I.Krukovska)
  7. Par Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.3, 14.&) “M. O. iesnieguma izskatīšana” apstiprināšanu. (ziņo I.Krukovska)
  8. Par Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada 23.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.3, 15.&) “L. J. iesnieguma izskatīšana” apstiprināšanu. (ziņo I.Krukovska)
  9. Par saistošo noteikumu Nr.___/2021 “Par kārtību, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu. (ziņo T.Začeva)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ir uzsākti labiekārtošanas darbi DI projekta ietvaros

Projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība Viļakas novadā”  ietvaros ...

Piesakies konkursam “Tava biznesa ideja Balvu novadā”!

Konkursa mērķis – veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, atbalstot jaunu darba vietu, produktu vai ...

Turpinās projekta “Zaļo ceļu” maršruta precizēšana Latvijas pusē

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  ...