Apsveicam jaunos Balvu novada iestāžu vadītājus un Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju!

23.septembra domes sēdē deputāti apstiprināja trīs iestāžu vadītājus. Par Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāju iecēla Rutu Cibuli, kura savus pienākumus sāks pildīt ar 1.novembri, līdz tam laikam izveidojot jauno Balvu Centrālās bibliotēkas struktūru, kuras pārraudzībā būs 22 struktūrvienības (Viļakas un pagastu bibliotēkas).

Par Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra vadītāju iecēla Mārīti Orniņu, kura savu komandu sāks vadīt ar 1.oktobri. Viņas vadītās iestādes mērķis būs veicināt konkurētspējīgas uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību Balvu novadā, jaunu uzņēmumu veidošanu, inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu ražošanu un pakalpojumu attīstību, nodrošināt priekšnosacījumus kvalitatīvas biznesa vides attīstībai visā novadā.

Par Rugāju sociālās aprūpes centra “Rugāji” vadītāju tika iecelta Sarmīte Pērkone. Viņa vadīs iestādi, kura sniedz ilgstošas sociālas aprūpes pakalpojumu pensijas vecumu sasniegušām personām, pilngadīgām personām ar I un II grupas invaliditāti un krīzē nonākušām pilngadīgām personām, sāks ar 1.oktobri.

Domes sēdē tika lemts arī par jauno Balvu novada Vēlēšanu komisijas sastāvu, kur par priekšsēdētāju ievēlēja Ivaru Loginu.

Jaunieceltajiem vadītājiem vēlam veiksmi un panākumus, pieņemot jaunos izaicinājumus! Lai izdodas kopā ar savu vadīto komandu īstenot nospraustos mērķus un ieceres! Lai možs gars un stipra veselība!

23.septembra domes sēdē kopumā tika izskatīti 113 jautājumi. Starp tiem  bija arī jautājumi par Balvu novada Izglītības pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu, par Balvu novada Kultūras pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu, par Ziemeļlatgales sporta centra izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu, par Balvu novada Bāriņtiesas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu, par Balvu Centrālās bibliotēkas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu, par Balvu pilsētas pārvaldes izveidošanu.

Saistībā ar to, ka pēc jaunās likumdošanas pagastu pārvalžu pakļautībā vairs nevarēs atrasties kultūras iestādes tika nolemts izveidot 12 jaunas iestādes – “Bērzpils Saieta nams”, “Briežuciema Tautas nams”, “Krišjāņu Tautas nams”, “Kubulu Kultūras nams”, “Lazdulejas Saieta nams” izveidošanu, Rubeņu Tautas nams”, “Tilžas Kultūras un vēstures nams”, “Vectilžas Sporta un atpūtas centrs”, “Vīksnas Tautas nams”, “Naudaskalna Tautas nams”, “Rugāju Tautas nams”, “Lazdukalna Saieta nams”.

Domes sēdē tika nolemts arī tuvākajā laikā izsludināt amata konkursus uz Baltinavas pagasta pārvaldes, Lazdukalna pagasta pārvaldes, Rugāju pagasta pārvaldes, Viļakas pilsētas pārvaldes un Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja amatiem.

Informācija, foto: Iluta Jaunžeikare

 

 

 

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 2024.gada 18.aprīlī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Balvu novada domes Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 19.aprīlī ...

Vingro tiešsaistes nodarbībās FEBRUĀRĪ

Februārī turpinām vingrošanas nodarbības tiešsaistē jeb ONLINE projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses ...