Domes sēde

Domes sēde Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501 (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti) 2021.gada 23.septembrī, plkst.10.00

Darba kārtībā

 1. Par Balvu novada jaunatnes politikas plāna 2021.-2027.gadam apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale
 2. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2020. gada 28. augusta lēmuma Nr. 182 (protokols Nr. 12, 23.§) “Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Lazdukalna mednieki” pielikumā”. (ziņo J.Trupovnieks)
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Balvu pagasta nekustamajam īpašumam “Bumbierkalns”. (ziņo J.Trupovnieks)
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3878 009 0002. (ziņo J.Trupovnieks)
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0064. (ziņo J.Trupovnieks)
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0079. (ziņo J.Trupovnieks)
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamajam īpašumam “Antonieši”. (ziņo J.Trupovnieks)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamajam īpašumam “Apsītes”. (ziņo J.Trupovnieks)
 9. Par nekustamā īpašuma “Frišbergi” Rugāju pagastā, Balvu novadā sadali un zemes vienību lietošanas mērķa maiņu. (ziņo J.Trupovnieks)
 10. Par nekustamā īpašuma “Lielpļaviņas” Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 11. Par nekustamā īpašuma “Zeiles” Susāju pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 12. Par nekustamā īpašuma “Egļava” Lazdulejas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 13. Par nekustamā īpašuma “Ozolsaliņas” Lazdulejas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 14. Par nekustamā īpašuma “Intari” Medņevas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 15. Par SIA NFF III Latvija piederošu zemes vienību apvienošanu Susāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 16. Par platības un konfigurācijas precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Pils ielā 34C, Viļakā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 17. Par platības un konfigurācijas precizēšanu privātpersonai piederošajām zemes vienībām Lazdukalna pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 18. Par platības precizēšanu privātpersonai piederošajai zemes vienībai Susāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 19. Par adrešu piešķiršanu garāžām Ezera ielā 7 Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 20. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali, nosaukumu piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 21. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Jaunvasaraudzes” Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 22. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 23. Par Balvu novada Domes lēmuma “Par zemes vienības Raiņa ielā 47A, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 24. Par zemes nomu A.V. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 25. Par zemes nomu T.A. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 26. Par zemes nomas maksas noteikšanu A.A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.C. Briežuciema pagastā Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.S. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.P. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.T. Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Z. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 33. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.T. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 34. Par nosaukuma maiņu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 35. Par nosaukuma maiņu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 36. Par Zemes lietu un vides jautājumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu (ziņo J.Trupovnieks)
 37. Par Balvu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanas pilnvarojumu. (ziņo J.Trupovnieks)
 38. Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 2, Viļakā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 39. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 40. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29, Baznīcas ielā 14, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo Maksimovs)
 41. Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 23, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo Maksimovs)
 42. Par nekustamā īpašuma Abrenes ielā 4A, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo Maksimovs)
 43. Par nekustamā īpašuma “Mežskaras”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Maksimovs)
 44. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – noliktavas daļu un tām pieguļošo teritoriju atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Maksimovs)
 45. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2021 “Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo Maksimovs)
 46. Par Balvu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030.gadam  izstrādi. (ziņo Maksimovs)
 47. Par Balvu novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam  izstrādi. (ziņo Maksimovs)
 48. Par Balvu novada Izglītības pārvaldes izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 49. Par Balvu novada Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Maksimovs)
 50. Par Balvu novada Kultūras pārvaldes izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 51. Par Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Maksimovs)
 52. Par Ziemeļlatgales sporta centra izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 53. Par Ziemeļlatgales sporta centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Maksimovs)
 54. Par Balvu novada Bāriņtiesas izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 55. Par Balvu novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Maksimovs)
 56. Par Balvu Centrālās bibliotēkas izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 57. Par Balvu Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Maksimovs)
 58. Par Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja iecelšanu. (ziņo Maksimovs)
 59. Par iestādes “Bērzpils Saieta nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 60. Par iestādes “Briežuciema Tautas nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 61. Par iestādes “Krišjāņu Tautas nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 62. Par iestādes “Kubulu Kultūras nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 63. Par iestādes “Lazdulejas Saieta nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 64. Par iestādes “Rubeņu Tautas nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 65. Par iestādes “Tilžas Kultūras un vēstures nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 66. Par iestādes “Vectilžas Sporta un atpūtas centrs” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 67. Par iestādes “Vīksnas Tautas nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 68. Par iestādes “Naudaskalna Tautas nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 69. Par iestādes “Rugāju Tautas nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 70. Par iestādes “Lazdukalna Saieta nams” izveidošanu. (ziņo Maksimovs)
 71. Par Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītāja iecelšanu. (ziņo Maksimovs)
 72. Par Rugāju sociālās aprūpes centra “Rugāji” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Maksimovs)
 73. Par Rugāju sociālās aprūpes centra “Rugāji” vadītāja iecelšanu. (ziņo Maksimovs)
 74. Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. (ziņo Maksimovs)
 75. Par saistošo noteikumu Nr.6/2021 “Par sociālo palīdzību Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Maksimovs)
 76. Par saistošo noteikumu Nr.7/2021 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Maksimovs)
 77. Par saistošo noteikumu Nr.8/2021 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Maksimovs)
 78. Par saistošo noteikumu Nr.9/2021 “Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Maksimovs)
 79. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.4/2021 “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata, vispārējās vidējās, profesionālās vidējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” pieņemšanu. (ziņo Maksimovs)
 80. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” Nr. 5.6.2.0./20/I/017 īstenošanai. (ziņo Maksimovs)
 81. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Muižas apbūves kompleksa pārbūve 1.kārta” īstenošanai. (ziņo Maksimovs)
 82. Par aizņēmumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Amatu prasmes tūrisma telpā” (“Tour de Crafts”) Nr.LLI-539 īstenošanai. (ziņo Maksimovs)

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

27. un 28. maijā Balvos un to apkārtnē notiks Zemessardzes 31.kājnieku bataljona militārās mācības

27. un 28. maijā Balvos un to apkārtnē notiks Zemessardzes 31.kājnieku bataljona militārās mācības. ...

“KOKLĪTES CEĻOJUMS”

4.decembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas 1.-4.klašu grupu skolēni Latvijas skolas somas ietvaros, skolas zālē vēroja ...

Līdz 31.decembrim nomnieki var pieteikties atbalstam Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanai

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta otro daļu Ministru kabinets 2020.gada ...