Ārkārtas domes sēde

Sēde notiks attālināti. 2021.gada 8.septembrī, plkst.09.00.

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumu Rugāju vidusskolas nolikumā. (ziņo I.Arelkeviča)
 2. Par grozījumu Viļakas Valsts ģimnāzijas nolikumā. (ziņo S.Šaicāne)
 3. Par grozījumu Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikumā. (ziņo A.Eizāne)
 4. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvos, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un adreses piešķiršanu. (ziņo G.Zaharāne)
 5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.E. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 6. Par nedzīvojamo telpu Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, patapinājuma līguma pagarināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 7. Par kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā „Purva priedes”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 8. Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 9. Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Mežupe”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 10. Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Kronīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 11. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Veldrītes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 12. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Veldrītes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, rūpnieciskās ražošanas ēku un zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma – būves ar kadastra apzīmējumu 38740120414008, Meža ielā 1A, Rugājos, Rugāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 14. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2021.gada 26.augusta lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”. (ziņo A.Ķerģe)
 15. Par finansējuma piešķiršanu pieminekļa Latgales partizānu pulka karavīriem Balvos atjaunošanas darbu pabeigšanai. (ziņo O.Siņica)
 16. Par grozījumu Balvu novada administrācijas amata vienību sarakstā. (ziņo T.Locāne)
 17. Par grozījumu Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo J.Annuškāns)
 18. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Tilžā. (ziņo T.Locāne)
 19. Par pieteikuma iesniegšanu vienreizējas dotācijas saņemšanai administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu segšanai. (ziņo O.Siņica)
 20. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā” Nr. 5.6.2.0./17/I/020 īstenošanas pabeigšanai. (ziņo O.Siņica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Egles mirdzums Viļakas pilsētā

Viļakas egle šogad izraudzīta un atvesta no Vecumu pagasta. Pilsētas galvenā egle ir 10 ...

Mākslas plenērs “VALDIS BUŠS-2020” Viļakā

Plenērs ir projekta 4.starptautiskais glezniecības plenērs “Valdis Bušs 2020” (projekts Nr. LKP2020/48) aktivitāte.