Domes sēde

DOMES SĒDE

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2021.gada 26.augustā, plkst.10.00

Darba kārtība:

 1. Par Pievienošanos memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās. (ziņo R.Cibule)
 2. Par Rugāju vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 3. Par Baltinavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 4. Par Rekavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 5. Par Viļakas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 6. Par Eglaines pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 7. Par Viduču pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 8. Par Žīguru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 9. Par Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 10. Par Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 11. Par Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 12. Par Viļakas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 13. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
 14. Par Balvu novada ģerboņa izstrādi. (ziņo A.Mežale)
 15. Par satiksmes organizācijas maiņu Tautas ielā 4, Balvos. (ziņo J.Trupovnieks)
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamajam īpašumam “Pūpoli” (ziņo J.Trupovnieks)
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0049 (ziņo J.Trupovnieks)
 18. Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 9, Balvos, Balvu novadā”. (ziņo J.Trupovnieks)
 19. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0034 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 20. Par zemes nomas maksas noteikšanu D. K. Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu ZS “Brīdīši” Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 22. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0029 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 23. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0029 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193 Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu ZS “Riekstiņi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 26. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai”. (ziņo J.Trupovnieks)
 27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Mežaine” Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Veldrītes” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. P. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.J. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.C. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 33. Par zemes nomu L. K. Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 34. Par zemes nomu A. D. Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 35. Par zemes nomu E. A. Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 36. Par zemes nomu V.V. Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 37. Par zemes nomu M.B. Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 38. Par zemes nomu J.V. Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 39. Par zemes nomu I. Z. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 40. Par zemes nomu R. D. Kubulu pagastā Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 41. Par zemes nomu V. A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 42. Par zemes nomu Dz. S. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 43. Par zemes nomu SIA “ArhiProf” Kubulu pagastā Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 44. Par adreses “Verpuļeva 502A” piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 45. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 46. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļakā, Balvu novadā sadali, adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 47. Par nekustamā īpašuma “Liepavoti” Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 48. Par nekustamā īpašuma “Āķīši” Balvu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 49. Par nekustamā īpašuma “Kalves” Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 50. Par nekustamā īpašuma “Vējava” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 51. Par nekustamā īpašuma “Rozes” Tilžas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 52. Par nekustamā īpašuma “Ezerkrasts” Vīksnas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 53. Par nekustamā īpašuma “Vizbules” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 54. Par nekustamā īpašuma “Krasti” Balvu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
 55. Par nekustamā īpašuma “Čāgu mājas” Vīksnas pagastā, Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā un zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. (ziņo J.Trupovnieks)
 56. Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
 57. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos,  Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.  (ziņo J.Trupovnieks)
 58. Par nekustamā īpašuma “Dzeguzenes”, Vecumu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 59. Par nekustamā īpašuma Eržepoles ielā 34, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 60. Par nekustamā īpašuma “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 61. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Kumelīšu lauks” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 62. Par nekustamā īpašuma Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 63. Par nekustamā īpašuma Pils iela 23A, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 64. Par nekustamā īpašuma “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
 65. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr. ___/2021 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu” apstiprināšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 66. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.____/2021 “ Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 67. Par Balvu novada Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu (ziņo J.Trupovnieks)
 68. Par Balvu novada pašvaldības iestādes “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” izveidošanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 69. Par Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 70. Par Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
 71. Par neuzskaitītā esošā pamatlīdzekļa transporta būves – tilta, Rugāju pagastā, Balvu novadā, iekļaušanu grāmatvedības bilancē. (ziņo S.Maksimovs)
 72. Par nekustamā īpašuma “Vecozoli”, Borisovā, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 73. Par nekustamā īpašuma “Noliktava”, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 74. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0031 Žīguru pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 75. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0030 Žīguru pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 76. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0791 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 77. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 78. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. Ražošanas ēkas Nr.6 – 1000 m² platībā), atkārtotas nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 79. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 80. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,6007 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8004) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 81. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 82. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 83. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs GC1042, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 84. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs EU5150, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 85. Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 86. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 87. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 88. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0589 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 89. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0141 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 90. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0217 Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 91. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0229 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 92. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0095 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 93. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0146 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 94. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0208 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 95. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0231 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 96. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0717 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 97. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0385 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 98. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0397 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 99. Par nekustamā īpašuma “Pirts’’, Pirts ielā 1, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 100. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0146 Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 101. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0460 Baltinavas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 102. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0087 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 103. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0383 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 104. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0081 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 105. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 106. Par Balvu novada Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 107. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu. (ziņo S.Maksimovs)
 108. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 109. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes izveidošanu. (ziņo S.Maksimovs)
 110. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 111. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 112. Par grozījumu Balvu novada Briežuciema pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 113. Par grozījumu Balvu novada Krišjāņu pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 1. Par grozījumu Balvu novada Kubulu pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 2. Par grozījumu Balvu novada Lazdulejas pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 3. Par grozījumu Balvu novada Vectilžas pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 4. Par grozījumu Balvu novada Vīksnas pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 5. Par valsts finansējuma sadalījumu vienreizējām piemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs īsteno speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem par darbu Covid-19 pandēmijas laikā. (ziņo S.Maksimovs)
 6. Par brīvpusdienu piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs. (ziņo S.Maksimovs)
 7. Par amatu savienošanas atļauju Sergejam Maksimovam. (ziņo S.Maksimovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Plenērs “Valdis Bušs 2022” ir sācies

Šo pirmdien, 11.jūlijā plenēra mākslinieki mēroja dažādus ceļus, lai nokļūtu 6.starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis ...

Balvu novada domes sēde 2023.gada 22.jūnijā

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 22.jūnijā, plkst.09.00. Sēde notiks ...