Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2021.gada 19.augustā plkst.13.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos.

Darba kārtībā:

 1. Par satiksmes organizācijas maiņu Tautas ielā 4, Balvos. (ziņo A.Sņegovs)
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pūpoli” Rugāju pagastā. (ziņo J.Krilova)
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0049 (ziņo I. Krukovska)
 4. Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 9, Balvos, Balvu novadā”. (ziņo A.Avotiņa)
 5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0034 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo I.Kaņepe)
 6. Par zemes nomas maksas noteikšanu *** Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo I.Kaņepe)
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu ZS “Brīdīši” Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo I.Kaņepe)
 8. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0029 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo I.Kaņepe)
 9. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0029 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo I.Kaņepe)
 10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193 Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo I.Kaņepe)
 11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu ZS “Riekstiņi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo I.Kaņepe)
 12. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā, Balvu novadā un nodošanu  atsavināšanai”. (ziņo G.Zaharāne)
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Mežaine” Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Veldrītes” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu *** Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu *** Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu *** Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu *** Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 19. Par zemes nomu *** Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 20. Par zemes nomu *** Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 21. Par zemes nomu *** Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 22. Par zemes nomu *** Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 23. Par zemes nomu *** Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 24. Par zemes nomu *** Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 25. Par zemes nomu *** Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 26. Par zemes nomu *** Kubulu pagastā Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 27. Par zemes nomu *** Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 28. Par zemes nomu *** Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 29. Par zemes nomu SIA “ArhiProf” Kubulu pagastā Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 30. Par adreses “Verpuļeva 502A” piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 31. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 32. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļakā, Balvu novadā sadali,  adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
 33. Par nekustamā īpašuma “Liepavoti” Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
 34. Par nekustamā īpašuma “Āķīši” Balvu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
 35. Par nekustamā īpašuma “Kalves” Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
 36. Par nekustamā īpašuma “Vējava” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
 1. Par nekustamā īpašuma “Rozes” Tilžas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
 2. Par nekustamā īpašuma “Ezerkrasts” Vīksnas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
 1. Par nekustamā īpašuma “Čāgu mājas” Vīksnas pagastā, Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā un zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. (ziņo G.Zaharāne)
 2. Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
 1. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2  Skolas ielā 7, Kubulos,  Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.  (ziņo T.Začeva)
 2. Par nekustamā īpašuma “Dzeguzenes”, Vecumu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
 3. Par nekustamā īpašuma Eržepoles ielā 34, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
 4. Par nekustamā īpašuma “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
 5. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Kumelīšu lauks” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
 1. Par nekustamā īpašuma Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
 2. Par nekustamā īpašuma Pils iela 23A, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
 3. Par nekustamā īpašuma “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
 4. Par noteikumu ”Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu” apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)
 5. Par noteikumu “Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)
 6. Par Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)
 7. Par Balvu novada pašvaldības iestādes “Balvu novada Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
 8. Par Balvu novada Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 9. Par Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Bukšs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pārvērtības Tautas ielas 2 daudzdzīvokļu mājā

Semenovas ciema Tautas ielas 2 18 dzīvokļu mājā šoruden notikušas pozitīvas pārmaiņas. Pēdējo gadu ...

Ludzā aizvadīts 10. Latvijas Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls „VEZUMS 2020”

Festivālam tika izvirzīti savi mērķi un uzdevumi:*Popularizēt amatierteātru brīvdabas izrāžu žanru. *Aktivizēt mazo lauku ...

Rekavas vidusskolas 9. klases izlaidums

Šogad 9. klases izlaidums bija citāds — svinīgajā pasākumā piedalījās tikai paši absolventi, viņu ģimenes un ...