Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2021.gada 19.augustā plkst.15.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos.

Darba kārtībā:

 1. Par neuzskaitītā esošā pamatlīdzekļa transporta būves – tilta, Rugāju pagastā, Balvu novadā, iekļaušanu grāmatvedības bilancē. (ziņo A.Sņegovs)
 2. Par nekustamā īpašuma “Vecozoli”, Borisovā, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 3. Par nekustamā īpašuma “Noliktava”, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 4. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0031 Žīguru pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0030 Žīguru pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0791 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 8. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. Ražošanas ēkas Nr.6 – 1000 m² platībā), atkārtotas nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 9. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 10. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,6007 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8004) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 11. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 12. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 13. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs GC1042, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 14. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs EU5150, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 15. Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 16. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 17. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
 18. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0589 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 19. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0141 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 20. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0217 Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 21. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0229 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 22. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0095 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 23. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0146 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 24. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0208 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 25. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0231 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 26. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0717 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 27. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0385 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 28. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0397 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
 29. Par nekustamā īpašuma “Pirts’’, Pirts ielā 1, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
 30. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0146 Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kaņepe)
 31. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0460 Baltinavas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kaņepe)
 32. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0087 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kaņepe)
 33. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0383 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kaņepe)
 34. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0081 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kaņepe)
 35. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo T.Locāne)
 36. Par Balvu novada Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Dzērve)
 37. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu. (ziņo J.Bubnovs)
 38. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Bubnovs)
 39. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes izveidošanu. (ziņo R.Cibule)
 40. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo R.Cibule)
 41. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
 42. Par grozījumu Balvu novada Briežuciema pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
 43. Par grozījumu Balvu novada Krišjāņu pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
 44. Par grozījumu Balvu novada Kubulu pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
 45. Par grozījumu Balvu novada Lazdulejas pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
 46. Par grozījumu Balvu novada Vectilžas pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
 47. Par grozījumu Balvu novada Vīksnas pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
 48. Par Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmuma “Par vecāku līdzfinansējuma maksas noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu apguvei Balvu Sporta skolā” atcelšanu. (ziņo S.Maksimovs)
 49. Par valsts finansējuma sadalījumu vienreizējām piemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs īsteno speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem par darbu Covid-19 pandēmijas laikā. (ziņo O.Siņica)
 50. Par brīvpusdienu piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs. (ziņo O.Siņica)
 51. Par amatu savienošanas atļauju Sergejam Maksimovam. (ziņo I.Blūma)
 52. Informācija par Rugāju pagasta pārvaldes, Lazdukalna pagasta pārvaldes, Baltinavas pagasta pārvaldes un Viļakas pilsētas pārvaldes amata vienību sarakstiem. (ziņo T.Locāne)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada domes sēde 2022.gada 27.oktobrī plkst.09.00

Balvu novada domes sēde 2022.gada 27.oktobrī plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV ...

Balvu novada domes sēde 2023.gada 27.jūlijā

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine sasauc domes sēdi 2023.gada 27.jūlijā, plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ...

LU studenti skolotāju kurpēs Viļakas Valsts ģimnāzijā

10.-11.aprīlī mūsu skolā viesojās brīnišķīga Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes komanda – ...