PAZIŅOJUMS par Balvu novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību

Balvu novada dome ar 2021.gada 29.jūlija lēmumu „Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu, locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu” (sēdes protokols Nr.6, 8.§) ir izsludinājusi Balvu novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2021.gada 10.augusta līdz 2021.gada 31.augustam.

Par vēlēšanu komisijas locekli var būt persona, kura:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis,
 • prot latviešu valodu,
 • ir ar vismaz vidējo izglītību.

Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt LR Saeimas, Balvu novada domes deputāts.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

 • reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
 • katram Balvu novada Domes deputātam,
 • ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa).

Pieteikumā jānorāda Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta:

 • vārds, uzvārds,
 • personas kods,
 • ziņas par pilsonību,
 • ziņas par latviešu valodas prasmi,
 • izglītība,
 • dzīvesvietas adrese,
 • darbavieta un profesija (nodarbošanās),
 • ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Komisijas kandidāta pieteikuma veidlapa ir saņemama un visi minētie dokumenti ir iesniedzami Balvu novada administrācijā (Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501) (zvanīt uz tālruni 26104539) vai Balvu novada pagastu pārvaldēs līdz 2021.gada 31.augustam.

BALVU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS KANDIDĀTA PIETEIKUMS

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolā projektu nedēļā katrs dara, ko grib…

Šogad mūsu skolas projektu nedēļas mērķis bija piedāvāt skolēniem iespēju atbilstoši savām interesēm attīstīt ...

Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Balvu novada domes Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Ārkārtas ...

Atbalsts Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas nozarē

Atbalstam var pieteikties no 8.oktobra līdz 8.novembrim, iesniedzot pieteikumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.Piesakoties atbalstam atbalsta ...