Tapis topošā Balvu novada jaunatnes politikas plānošanas dokuments

Jau kopš 2020. gada rudens topošā Balvu novada jaunatnes darbinieki, jaunieši un interesenti piedalās projektā nr.VP2020/1.2-8 “Atpakaļ nākotnē”, lai izstrādātu Balvu novada jaunatnes politikas plānošanas dokumentu 2021.-2027.gadam.

Apzināta esošā situācija, izzinātas jauniešu vajadzības un vēlmes jauniešiem uzrunājošas vides veidošanai, uzklausīts jauniešu un speciālistu viedoklis, jaunatnes darbinieku redzējums, lai dokumentā tiktu ietverta ikviena svarīga joma un nākotnes sadarbība tiktu vērsta uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, izaugsmes veicināšanu un jauniešu līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos.

25.maijā izstrādātais plānošanas dokuments tika apspriests jaunatnes konferencē „Atpakaļ nākotnē”, lai tālāk apstiprināšanai to iesniegtu jaunievēlētajai Balvu novada lēmējvarai.

Aicinām ikvienu jaunieti paust savu viedokli un izteikt vajadzības arī turpmāk, jo tikai tā ir iespējams jūs sadzirdēt un zināt, kas jums ir aktuāli. Īpaši vēlamies uzklausīt jauniešus, kuri vairs nemācās skolā, uzsākuši darba gaitas un veido savu patstāvīgo dzīvi novadā. Tuvākajā laikā tiks veidota Jauniešu dome, kā dalībnieki pārstāvēs visa Balvu novada jauniešu intereses un regulāri tiksies ar novada lēmējvaru, domes speciālistiem, lai kopīgi risinātu jauniešiem aktuālus jautājumus un iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos.

Pateicamies ikvienam, kurš ieguldīja darbu plānošanas dokumenta izstrādē un nebija vienaldzīgs, pārstāvot jauniešu intereses un diskutējot par nākotnes vīzijām.

Šobrīd dokuments ir apskatāms Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu mājaslapās, taču tuvākajā laikā tiks izveidota tā gala versija, kas tiks iesniegta lēmējvarai.

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

 

 

 

Informācijai “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Par ZPD

ZPD ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par ...

Apstiprināja pašvaldības sniegtos ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifus, kuri stāsies spēkā no 2022.gada 1.maija

Šodien, 24.martā, attālinātā režīmā, notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kuras darba kārtībā deputāti ...

Balvu novada domes sēde 2023.gada 25.maijā

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 25.maijā, plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā ...