Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 27.05.2021. plkst.14.00. Sēde notiek attālināti.

Darba kārtība:

1.Par apbūvētas zemes vienības daļas nomas līguma slēgšanu ar ***

2.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***

3.Par nosaukuma “Dzeguzenes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3892 001 0012

4.Par nosaukuma “Malvas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3892 001 0355

5.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0153 daļas, kas atrodas Viļakas novada Kupravas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu

6.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0252 daļas, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu

7.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0350 daļas, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu

8.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 005 0039 daļas, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu

9.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0298 daļas, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu

10.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0169 daļas, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu

11.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0248 daļas, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu

12.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0081, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu

13.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0149 daļas, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu

14.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0337 daļas, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu

15.Par nekustamā īpašuma “Jakupāni” ar kadastra numuru 3882 005 0034 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu

16.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***

17.Par adreses “Keišukalns” – 1, Susāju pag., Viļakas nov., LV-4583 precizēšanu

18.Par Viļakas novada Šķilbēnu pagasta ciemu Dubovka, Prīdovka, Lauri  likvidāciju

19.Par nekustamā īpašuma “Stūrīši” ar kadastra numuru 3870 002 0087 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu

20.Par Viļakas novada Žīguru pagasta ciema Jaunkantoris saglabāšanu un adreses precizēšanu

21.Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu ar ***

22.Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu

23.Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu ar ***

24.Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu ar ***

25.Par Ainas Golubevas atbrīvošanu no Rekavas vidusskolas direktora amata

26.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***

27.Par nekustamā īpašuma Zemnieku ielā 2 – 1, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0023 001 001, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Viļakas novada domes vārda

28.Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 5 – 1, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0205 001 004, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Viļakas novada domes vārda

29.Par īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas

30.Par Viļakas novada domes 29.04.2021. lēmuma “Par personu iekļaušanu Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā iepirkuma procedūras organizēšanai projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras paplašināšana tūrismā un veselības rehabilitācijā Viļakā” realizācijas ietvaros” atcelšanu

31.Par personu iekļaušanu Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā iepirkuma procedūras organizēšanai projekta “Pakalpojumu paplašināšana  veselības rehabilitācijā Ziemeļlatgalē”” realizācijas ietvaros

32.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0333 daļas, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, transporta būves – laukuma ar mīksto segumu un tam pieguļošās teritorijas, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

33.Par Viļakas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2021.-2023.gadam apstiprināšanu

34.Par grozījumiem „Viļakas novada pašvaldības 28.01.2021. Saistošajos  noteikumos Nr.3/2021 ”Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”

35.Par uzturēšanās izmaksām dienas aprūpes centrā Abrenes ielā 9, Viļakā un grupu dzīvokļos Balvu ielā 10, Viļakā

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un ...

Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta ...