Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 29.04.2021. Plkst.14.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtība:
1.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
2.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
3.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
4.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
5.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
6.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
7.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
8.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
9.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
10.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
11.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 009 0213, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
12.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0349, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
13.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0129, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
14.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0195 daļas, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
15.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0337 daļas, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
16.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0339 daļas, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
17.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3870 005 0005, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā
18.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3870 005 0204, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā
19.Par Viļakas novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3882 002 0176 nosaukuma precizēšanu un adreses maiņu
20.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
21.Par nomas platības precizēšanu ar ***
22.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
23.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
24.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
25.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
26.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
27.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
28.Uzņēmējdarbības infrastruktūras paplašināšana tūrismā un veselības rehabilitācijā Viļakā
29.Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apstiprināšanu
30.Par Tamāra Locānes atbrīvošanu no Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amata
31.Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā
32.Par Rekavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
33.Par Rekavas vidusskolas attīstības plāna 2021./2022.m.g.-2023./2024.m.g. apstiprināšanu
34.Par debitoru parādu dzēšanu
35.Par finansējuma piešķiršanu Viļakas sociālās aprūpes centram
36.Par SIA “Viļakas veselības aprūpes centrs” 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
37.Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu
38.Par Viļakas novada domes 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
49.Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu ar ***
40.Par īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas
41.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sidrabiņi” ar kadastra numuru 3870 005 0116, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
42.Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu
43.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ***
44.Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu ar ***
45.Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, Viļakā, Viļakas novadā, nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsoles veida, sākuma maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
46.Par rezultātu apstiprināšanu konkursā par finansējuma piešķiršanu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2021.gadā
47.Par atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu

Citas ziņas no šīs kategorijas

STOMPAKU PURVA LAIPA SLĒGTA

❗️❗️❗️Iedzīvotāju ievērībai Sakarā ar Covid 19 un nepieciešamību ievērot 2 m distanci ko nevar ...

SIA Balvu autotransports PAZIŅOJUMS

SIA Balvu autotransports reģionālo vietējās nozīmes autobusu kustību nodrošina “skolēnu brīvdienu” režīmā. Aicinam iepazīties ...