Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 25.03.2021. plkst.14.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Viļakas novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr.63 (protokols Nr.3, 26.&) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Vecumu pagasta nekustamajam īpašumam “Virši””
2.Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar ***
3.Par apbūvētas zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
4.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 007 0134
5.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
6.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
7.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0096 piekritību pašvaldībai
8.Par Viļakas novada Susāju pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3878 008 0097 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
9.Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 54, Kupravas pagasta Viļakas novadā, ar kadastra numuru 3860 002 0016, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
10.Par nekustamā īpašuma “Ķirši” ar kadastra numuru 3882 005 0185 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
11.Par nekustamā īpašuma “Pikusala” ar kadastra numuru 3882 002 0176 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
12. Par zemes nomas līguma grozīšanu ar ***
13.Par zemes nomas līguma grozīšanu ar ***
14.Par zemes vienību nomas konfigurāciju un platību precizēšanu ar ***
15.Par apbūvētas zemes vienības nomas konfigurācijas un platības precizēšanu ar ***
16.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 005 0039 daļas nomas tiesību pirmreizējās izsoles atzīšanu par nenotikušu, izsoles sākuma nomas maksas samazināšanu un nomas tiesību otrreizējās izsoles rīkošanu
17.Par nekustamā īpašuma “Kalnamājas” ar kadastra numuru 3878 008 0002 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
18.Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0171
19.Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar ***
20.Par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
21.Par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
22.Par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
23.Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar ***
24.Par grozījumiem Viļakas novada domes Finanšu komitejas sastāvā
25.Par grozījumiem Viļakas novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā
26.Par grozījumiem Viļakas novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā
27.Par atļauju Madarai Jeromānei savienot amatus
28.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grāvmala”, Susāju pagastā, Viļakas novadā, ar kadastra numuru 3878 008 0149, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
29.Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Saulēni”, ar kadastra numuru 3870 005 0160, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Viļakas novada domes vārda
30.Par neapbūvētas zemes vienības iznomāšanu, izsoles veida un sākuma nomas maksas apstiprināšanu
31.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 3 – 9, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3815 900 0431, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
32.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 3 – 13, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3815 900 0435, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
33.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ozoliņi” ar kadastra numuru 3898 001 0128, kas atrodas Katlešos, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, nodošanu iznomāšanai, nomas tiesību izsoles veida, sākuma maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
34.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
35.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
36.Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu
37.Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā
38.Par Daugavpils pilsētas domes un Latgales plānošanas reģiona pašvaldību Sadarbības memoranda parakstīšanu
39.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
40.Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zibšņi” ar kadastra Nr.3882 005 0279 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0333 daļas – laukuma ar mīksto segumu un tam pieguļošās teritorijas, nodošanu iznomāšanai, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
41. Par maksas pakalpojumiem Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
42.Par maksas pakalpojumiem Viļakas sociālās aprūpes centrā
43.Par uzturēšanās izmaksām sociālās aprūpes iestādēs
44. Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kviešu druva” ar kadastra numuru 3892 001 0188, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, atsavināšanas ierosināšanu, izsoles veida, sākuma maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
45. Par Valsts kases izsniegto aizdevumu apvienošanu
46. Par aizņēmuma saņemšanu “Viļakas pilsētas 8 ielu virsmu atjaunošana” ārkartējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību
47. Par Viļakas novada bāriņtiesas 2020.gada pārskata apstiprināšanu
48.Par dalību Valsts aizdevumu izsludinātajā programmā “Pašvaldības augstas gatavības projektiem” un prioritāro pasākumu saraksta apstiprināšanu
49.Par dalību Valsts aizdevumu izsludinātajā programmā “Pašvaldības augstas gatavības projektiem” – ražošanas telpu būvniecība Viļakas pilsētā
50.Par dalību Valsts aizdevumu izsludinātajā programmā “Pašvaldības augstas gatavības projektiem” – ražošanas telpu būvniecība Stabļovas iela 5, c.Upīte , Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads
51.Par dalību Valsts aizdevumu izsludinātajā programmā “Pašvaldības augstas gatavības projektiem” – Uzņēmējdarbības, radošo industriju un digitālas kultūrtelpas centra būvniecība Viļakas pilsētā
52.Par finansējuma piešķiršanu Viļakas evaņģēliski luteriskai draudzei
53.Par finansējuma piešķiršanu Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei
54.Par finansējuma piešķiršanu Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzei
55.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai ”Latvijas Neredzīgo biedrības” Balvu teritoriālās organizācijai
56.Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni”

Citas ziņas no šīs kategorijas

Noslēgusies viktorīna par novada vēsturi

No 05.02.2021. līdz 05.03.2021.gadam Viļakas novada muzejs visiem interesentiem internetā organizēja viktorīnu. Viktorīnā bija ...

Atgādinājums – velomaršrutā, kas ved pa zaļo dzelzceļu, pārvietošanās notiek tikai ar velosipēdiem

Balvu novada pašvaldība atgādina: velomaršrutā, kas ved pa zaļo dzelzceļu, pārvietošanās notiek tikai ar ...