Par pagastu un novadu nosaukumiem sakarā ar reģionālo reformu

Sakarā ar paredzamo administratīvi teritoriālo reformu, kas saistīta gan ar izmaiņām pagastu pašreizējā statusā, gan ar jaunu nosaukumu piešķiršanu un apstiprināšanu jaunajām administratīvi teritoriālajām un teritoriālajām vienībām, Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisija uzskata, ka šobrīd ir īstais laiks nepieļaut kļūdas un neprecizitātes jaunu nosaukumu veidošanā un rakstībā, kā arī novērst kļūdas un neprecizitātes jau esošo nosaukumu rakstībā.
Tāpēc Vietvārdu apakškomisijas eksperti 2002.–2003. gadā izskatīja pašreizējo pagastu un novadu nosaukumus un izvērtēja to pareizību no valodnieciskā, kultūrvēsturiskā un ģeogrāfiskā viedokļa.
Vietvārdu apakškomisija, izvērtējot ciemu, novadu un pagastu nosaukumus:
• no vietvārdu veidošanas principu viedokļa;
• no tā saucamās interferences viedokļa;
• no Latvijas vietvārdu seno un dialektālo formu sistēmas, respektīvi, vietvārdu īpatnību autentiskuma viedokļa;
• no vietvārdu pareizo formu atjaunošanas viedokļa;
• no vienādu nosaukumu novēršanas viedokļa,
1) konstatēja, ka valodnieciskas, ģeogrāfiskas un kultūrvēsturiskas kļūdas un neprecizitātes, kā arī iepriekš minēto principu nerespektēšana vērojama 70 pašreizējo ciemu, pagastu un novadu nosaukumos;
2) sniedz pašvaldībām izvērtēšanai konkrētus priekšlikumus un ieteikumus, kas jāņem vērā, veidojot un apstiprinot jaunā administratīvi teritoriālā un teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumus (skat. pielikumā);
3) atgādina, ka nolūkā atvieglot kļūdu un neprecizitāšu novēršanu oficiālajos nosaukumos tiesību akti nosaka – nosaukumu precizējot, nav jāmaina ieraksti visos īpašumtiesību dokumentos un personu apliecinošos dokumentos, ja vien to nepieprasa dokumenta turētājs (Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr. 294 “Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu” (“Latvijas Vēstnesis”, 2000, Nr. 302), 5. punkts).

Valsts valodas centra direktors Dr. philol. A.Timuška

Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisijas
priekšsēdētājs Dr. habil. philol. O. Bušs

 Balvu rajons

Pašreizējais oficiālais nosaukums
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi pagastu un novadu nosaukumos
Nepieciešamie un ieteicamie labojumi ciemu oficiālajos nosaukumos
Pamatojums
Baltinavas pag. ieteicams – Baļtinovas pag. Baļtinova, nevis Baltinava Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Baļtinova.
Bērzpils pag. ieteicams – Bieržu pag. Bierži, nevis Bērzpils Vēsturiskais nosaukums ir Bieržu pagasts.
Briežuciema pag. ieteicams – Brīžucīma pag. Brīžucīms, nevis Briežu­ciems Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Brīžucīms.
Krišjāņu pag. jābūt Krišanu pag. Krišani, nevis Krišjāņi Krišjāņi ir kļūdains vietējā nosaukuma Krišani pārveidojums.
Kubuļu pag. jābūt Kubulu pag.   Kubuļu pagasts ir kļūdains vietējā nosaukuma Kubulu pagasts pārveidojums.
Lazdukalna pag. ieteicams – Lozdu­kolna pag. Lozdukolns, nevis Lazdu­kalns Vietējo iedzīvotāju lietotais nosau­kums ir Lozdukolns, ko izrunā ar īsiem patskaņiem “o”.
Medņevas pag. jābūt Medņovas pag. Medņova, nevis Medņeva Medņeva ir kļūdains vietējā nosau­kuma Medņova pārveidojums krievu valodas rakstības iespaidā.
Rugāju pag. ieteicams – Rugoju pag. Rugoji, nevis Rugāji Vēsturiski senākā vietējā nosaukuma forma ir Rugoji, ko izrunā ar divskani “uo” – [Ruguoji].
Šķilbēnu pag. ieteicams – Šķilbanu pag. Šķilbani, nevis Šķilbēni Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Šķilbani.
Vecumu pag. ieteicams – Vacumu pag. Vacumi, nevis Vecumi Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Vacumi.
Vīksnas pag. ieteicams – Viksnas pag. Viksna, nevis Vīksna Vietējo iedzīvotāju lietotais nosaukums ir Viksna.

Avots:

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas
Vietvārdu apakškomisijas informācija

http://www.vvk.lv/index.php?sadala=208&id=652

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada domes sēde 2023.gada 24.augustā

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2023.gada 24.augustā, plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ...

Aicinām laikus atteikt konteineru iztukšošanu

SIA “ZAAO” atgādina par iespēju atteikt konteinera iztukšošanu, atbildot uz iztukšošanas atgādinājuma īsziņu (SMS). ...