Biedrība “RITINEITIS” realizē projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”

Biedrība “RITINEITIS” realizē projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”, kura mērķis ir stiprināt un nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības pasākumiem un veicināt biedrību un aktīvo kopienu sadarbību.

Atslēgjomas – demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība un atklātība.

Instrumenti mērķa sasniegšanai – aktivitātes, apmācības, kampaņas, iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības izpratnes par demokrātiju lēmumu pieņemšanas procesā paaugstināšanu.

Projekta īstenošanas periods no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 1.martam.

Kopējais projekta finansējums: 104 979,20 EUR.

“…ja ir iedvesma, nav vērts gaidīt dienas gaismu, jo tā nokauj sapņus” projekta vadītāja Maruta Castrova:

2019.gadā, Zvaigznes dienā, radās izaicinājums sev un draugiem: izstaigāt Ziemeļlatgales kultūrvides takas un satikt cilvēkus dažādās kopienās. Izveidoju WhatsApp draugu grupu “Ejam”, kuri bija apņēmības pilni ieraudzīt katra pagasta vietai raksturīgo, satikt cilvēkus, noskaidrot viņu redzējumu, mērķus, vajadzības vai vienkārši saturīgi pavadīt brīvo laiku. Līdz ārkārtas situācijai valstī domubiedru grupa ar vairāk nekā 20 dalībniekiem paspēja veikt pārgājienus desmit pagastos – ieraudzīt unikālo dabas, kultūrvēstures bagātību, īpašo kolorītu kopienā un sociālo situāciju. Daudzi no viņiem šos pagastus apmeklēja pirmo reizi. Katra vieta mūs pārsteidza ar enerģiskiem, interesantiem un zinošiem cilvēkiem, gardu zupu un neparastiem stāstiem. Iepazīstot vietējo iedzīvotāju pilsoniskās un kultūras aktivitātes, izbaudījām katra pagasta demokrātiju, iedzīvotāju līdzdalību, labu pārvaldību un atklātību. Pārsteidza sakoptība un enerģijas pilnie kopienas cilvēki Rugājos, Žīguros, Krišjāņos, Vīksnā, Balvos, arī sāpju pilnie stāsti Kupravā par pēdējā vilciena pavadīšanu.

Šādas izmaiņas dziļi ietekmē cilvēkus un to, kā viņi risina dzīves izaicinājumus. Vēl ir daudz darāmā, taču sākotnējie rezultāti iedrošina, un es priecājos par iespēju turpināt izpēti, nu jau ar aktivitātēm, kas pārtapušas projektā “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”.

2020.gada 29.jūlijā Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”  tika iesniegts biedrības “RITINEITIS” projekts “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!”.

Projekta gaitā paredzētas šādas aktivitātes:

  • “Ziemeļlatgales NVO platformas “Mēs novadā šodien- rīt” izveide un darbības nodrošināšana;
  • “Ziemeļlatgales iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novados;
  • Informatīvās kampaņas “Demokrātija un kultūra”;
  • Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”;
  • Labās prakses piemēri;
  • Ziemeļlatgales NVO ikgadējs pasākums “Sprēslīca”.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā administrē sešu NVO apvienība: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Biedrība “RITINEITIS” aicina sadarboties

Biedrība “Ritineitis” aicina Viļakas, Balvu, Baltinavas, Rugāju un Kārsavas novadu biedrības uz sadarbību Ziemeļlatgales NVO platformas izveidē un darbības nodrošināšanā. Strādāsim pie NVO stratēģijas 2021.-2025.gadam, kurā definēti prioritārie virzieni, pasākumi un plānotie rezultāti; veidosim kopīgu vīziju un veicamo pasākumu sadalījumu starp platformas NVO, ņemot vērā katras organizācijas specifisko pieredzi, kompetences un resursus; notiks dialogi ar novadu pašvaldībām, tostarp kopīgu iniciatīvu, pasākumu un projektu īstenošana; regulāras tikšanās ar novadu iedzīvotājiem vajadzību apzināšanai un situācijas kartēšanai; platformas NVO resursu mērķtiecīga papildināšana, plānojot un īstenojot dažādus kopīgus pasākumus un projektus.

Projekta ietvaros tika veikta Ziemeļlatgales NVO aptauja ar mērķi izzināt biedrību galvenos darbības virzienus, diapazonu vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, saprast to gatavību darboties NVO platformas izveidē un citās projekta realizācijas ietvaros paredzētajās aktivitātēs, iegūt jaunas zināšanas. Vairāk kā divdesmit organizācijas jau ir izteikušas vēlēšanos un gatavību strādāt pie kopīgas NVO platformas izveides.

Iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai

Plānoti pasākumi līdzdarbībai un pilsoniskai aktivitātei, kas būs vērsti uz novada lielāko apdzīvoto vietu (ciemu) un to apkaimju iedzīvotāju aktivizēšanu, kā arī iespēju iepazīt Balvu novada potenciālu un aktīvās NVO, kā arī neformālās kopienas blakus novadu iedzīvotājiem. Balvu novadā pieci pasākumi- “No Ičas stāsta līdz Lāčadārza leģendai”, Viļakas novadā- 2 pasākumi “No Marienhauzenas dārgumiem līdz pierobežai” un pa vienam pasākumam- Rugāju novadā “Vārnienas upes 7 tiltu aicinājums”, Baltinavas novadā “Ontans i Anne diskutē par pilsonisko sabiedrību”. Šajos pasākumos plānota diskusija, brīvais mikrofons, ideju banka un viesu uzstāšanās, kā uzdevums ir iedrošināt iedzīvotājus izteikt aktuālas vajadzības, priekšlikumus un projektu vai pasākumu idejas, ko īstenos iedzīvotāji ar šī projekta atbalstu.

Informatīvā kampaņa “Demokrātija un kultūra”

Informatīvā kampaņa “Demokrātija un kultūra” būs vienas dienas seminārs katrā novadā, kurā piedalīsies pārstāvji no Latvijas Pilsoniskās alianses un NVO no tuvām un tālām apkaimēm. Kampaņas formāts būs informatīvā telts, kas piedāvās gan informatīvus materiālus, gan sarunas par demokrātijas tematiku, tostarp izspēlējot dažādas spēles ar iespēju saņemt veicināšanas balvas. Pasākumi tiks pielāgoti vietējo pasākumu norisei, lai piesaistītu iespējami plašu mērķauditoriju.

Kampaņas kopuma mērķis būs sniegt iedzīvotājiem, jo īpaši jauniešiem un ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, jaunas zināšanas par demokrātijas principiem, to būtiskumu un pielietojumu vietējā līmenī. Šobrīd jau ir notikusi tikšanās ar Balvu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvjiem par iespējām veidot sadarbību un sniegt mentora atbalstu, kad uzņēmējs kļūst par labas gribas vēstnesi un konsultē NVO, kā tiem kļūt par pakalpojumu sniedzējiem un veiksmīgāk piesaistīt finansējumu. To varētu saukt arī par iespēju tirgu, kur notiktu kontaktu dibināšana un savstarpējo iespēju izzināšana.

Ziemeļlatgales NVO ikgadējs pasākums “Sprēslīca”

Projekta darbības laikā paredzēti trīs Ziemeļlatgales NVO ikgadējie pasākumi “Sprēslīca”. Pasākuma ideja ir popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un atpazīstamību, kā arī saņemt novērtējumu un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Šobrīd tiek izstrādāts konkursa nolikums, izvirzot nominācijas, sagatavots scenārijs, lai pēc ārkārtas situācijas beigām varētu tikties pirmajā NVO ballē “Sprēslīca”. Katrā nominācijā biedrība kā balvu saņems amatnieku darinātu SPRĒSLĪCU ar aizsargzīmēm – šo darbarīku ir viegli salīdzināt ar biedrību darbību un ieguldījumu katras pašvaldības un kopienas attīstībā un pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu stiprināšanā. Sprēslīca ir vērpjamā ratiņa skaistākā un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra vērpēja lepnums, tāpēc amatnieki tajās iegriezuši rakstu zīmes, dažādus simbolus. Nevalstisko organizāciju darbība tiek pamanīta un to viedoklis – uzklausīts.

Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”

2021.gada 4.februārī ar apmācībām „Digitālo rīku lietošanas apguve” tika uzsākts pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”. Šoreiz apguvām kā organizēt  videokonferences,  iepazīstinājām ar programmām  un iespējām  attālinātai saziņai- Zoom, Jitsi, Big Blue Button, Webex, Microsoft Teams un citām. Aktuālā tiešsaistes apmācību tēma būtiski palielina pilsoniskās līdzdalības iespējas, kad nevar to darīt klātienē.

Turpmāk apmācību ciklā būs iespēja apgūt sekojošas tēmas: Tradicionālais pilsoniskums un aktīvais pilsoniskums; Tiesiskuma izpratnes un pilsoniskās atbildības; Pilsoniskās līdzdalības modeļi; Pilsoniskā līdzdalība kopienās, Latvijas un starptautiskā līmenī; Līdzdalības un līderības prasmju attīstīšana; Starpkultūru komunikācijas prasmes u.c.  Apmācību ciklā tiks iekļautas arī tēmas, kas paaugstinās iedzīvotāju motivāciju: Izdegšanas sindroms; Komunikācijas prasmes; Saskarsme; Prezentācijas prasmes; Lēmumu pieņemšana; Laika plānošana.

Mācību programma sagatavota un aktualizēta atbilstoši jaunākajām un efektīvākajām neformālās izglītības metodēm. Gatavojot programmu, tika ņemts vērā, ka pilsoniskā izglītība ir ne tikai zināšanas par politiku- tās mērķis ir attīstīt demokrātiskās, sociālās, kā arī personiskās un starp personiskās kompetences. Īstenojot apmācību ciklu tiks celta iedzīvotāju pašapziņa, paaugstināsies pašcieņa un uzzinātas iespējas kā iesaistīties sabiedriskajās/pilsoniskajās aktivitātēs un pasākumos, kā plašāk izmantot un pilnveidot savus resursus, zināšanas, prasmes.

Projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktivitāte „Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”” tiks īstenota līdz 2022.gada 31.augustam.

Aicina biedrības būt aktīvām un piedalīties projekta aktivitātēs!

Biedrības “RITINEITIS” un  projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” vadītāja Maruta Castrova

Tālrunis 26162614, e-pasts: nvobalvi@gmail.com, vairāk par projektu: www.ritineitis.lv/aif

Informācija publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “RITINEITIS”

Citas ziņas no šīs kategorijas

No 7.aprīļa varēs pieteikties platību maksājumiem. Dienests klientiem nodrošinās nepieciešamo atbalstu

No šā gada 7.aprīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot ...

Plenēra “Valdis Bušs 2023” mākslinieku stāsti

Arvidas (Arvydas) Martinaitis dzimis, audzis un dzīvo Kauņā. Lietuvietis, iepazīstinot ar sevi saka, ka labāk ...