Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 22.12.2020.  plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:
1.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu Viļakas novada Medņevas pagasta atradnes “Kangari” 2. laukuma iecirknim “Stiglāni”
2.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
3.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
4.Par zemes nomas tiesību izbeigšanu ar ***
5.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
6.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
7.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
8.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
9.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
10.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
11.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3870 005 0116 platības precizēšanu un zemes robežu pārkārtošanu
12.Par nosaukuma “Sidrabiņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3870 005 0116
13.Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar ***
14.Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar ***
15.Par nekustamā īpašuma “Kuzmini” ar kadastra numuru 3852 002 0064 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
16.Par Viļakas novada domes 29.12.2016. lēmuma (protokols Nr.19, 17.&) “Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 2-1 nodošanu lietošanā Viļakas novada Sociālajam dienestam” atcelšanu un dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 1 – 54, Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadā, nodošanu lietošanā Viļakas novada Sociālajam dienestam
17.Par apbūvētas zemes vienības nomu ar ***
18.Par nekustamā īpašuma “Atvarnieki” ar kadastra numuru 3892 002 0027 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
19. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu ***
20. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3892 004 0120, 3892 007 0238 un 3898 003 0299 piekritību pašvaldībai
21.Par grozījumiem 26.11.2020. lēmumā Nr.425 (protokols Nr.21, 26.&) “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3892 004 0121, 3892 004 0119, 3892 004 0151, 3892 004 0120 platības precizēšanu, zemes robežu pārkārtošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu”
22. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
23.Par zemes nomas tiesību izbeigšanu ar ***
24. Par Viļakas novada domes 26.11.2020. lēmuma Nr.400 (protokols Nr.21, 1.&) “Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***” atcelšanu
25.Par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
26.Par atļauju nodot apakšīrē dzīvojamās mājas daļu Baznīcas ielā 40, Viļakā, Viļakas novadā
27.Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar ***
28.Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3882 002 0421, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
29.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Āboli”, Susāju pagastā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3878 008 0004, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
30.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Parka ielā 6 – 18, Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, ar kadastra numuru 3898 900 0157, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
31. Par debitoru parādu dzēšanu
32. Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rekovas ielā 15 – 6, Rekovā, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., ar kadastra numuru 3882 900 0084, pirmreizējās izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
33. Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rekovas ielā 15 – 8, Rekovā, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., ar kadastra numuru 3882 900 0085, pirmreizējās izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
34.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
35. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu ar ***

Citas ziņas no šīs kategorijas

Uzmanību autobusu Alūksne-Liepna-Viļaka-Kārsava-Rēzekne un Rēzekne-Kārsava-Viļaka-Liepna-Alūksne pasažieriem!

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram ...

Mobilais veselības aprūpes centrs bērniem līdz 18 gadiem būs Balvos

2022.gada 29.jūlijā no plkst. 9.00 Balvos Raiņa iela 52 (pie Sociālās pārvaldes)  pieņems Bērnu ...

Labiekārto laukumu Dubļovas ciemā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...