Paziņojums par apvienojamā Balvu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās kārtību

Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu domju deputātu kopsapulce ar 2020.gada 12.oktobra lēmumu „Par apvienojamā Balvu novada Vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu” ir izsludinājusi apvienojamā Balvu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu no 2020.gada 19.oktobra līdz 2020.gada 30.oktobrim.

Par vēlēšanu komisijas locekli var būt persona, kura:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis,
 • prot latviešu valodu,
 • ir ar vismaz vidējo izglītību.

Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas, Baltinavas, Balvu, Rugāju vai Viļakas novada deputāts.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

 • reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
 • katram Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu deputātam,
 • ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa).

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta:

 • vārds, uzvārds,
 • personas kods,
 • ziņas par pilsonību,
 • ziņas par latviešu valodas prasmi,
 • izglītība,
 • dzīvesvietas adrese,
 • darbavieta un profesija (nodarbošanās),
 • ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Komisijas kandidāta pieteikuma veidlapa ir saņemama un visi minētie dokumenti ir iesniedzami Viļakas novada domē, Abrenes iela 26, Viļakā, Viļakas novadā līdz 2020.gada 30.oktobrim. Pieteikuma veidlapu var saņemt zvanot pa tālr. 64507224 vai pagastu pārvaldēs.

Citas ziņas no šīs kategorijas