Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 27.08.2020. plkst.15.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

1.Par adreses Šķērsiela 2, Šķilbani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587 piešķiršanu
2.Par adreses Šķērsiela 3, Šķilbani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587 piešķiršanu
3.Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar ***
4.Par nekustamā īpašuma “Lazdulejas” ar kadastra numuru 3878 005 0006 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
5.Par nekustamā īpašuma “Ozolaine” ar kadastra numuru 3878 005 0048 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
6.Par nekustamā īpašuma “Kļavukalns” ar kadastra numuru 3878 005 0094 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
7.Par nekustamā īpašuma “Kirupe” ar kadastra numuru 3878 010 0223 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
8.Par Viļakas novada Medņevas pagasta nekustamā īpašuma “Semenova-Viduči-Slotukalns” sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
9.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
10. Par grozījumiem Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmumā Nr.466 “Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu”
11.Par nomas maksu pakalpojumiem Viļakas pilsētas estrādē
12.Par maksas pakalpojumiem Viļakas novada muzejā
13.Par *** izslēgšanu no Viļakas dzīvokļu palīdzības reģistra
14.Par amata pienākumu deleģēšanu
15.Par Viļakas novada domei piederošās kustamās mantas – pasažieru autobusa FORD TRANSIT 430, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
16. Par finansējuma piešķiršanu Medņevas pagasta pārvaldei
17.Par mācību procesa organizēšanu Viļakas novada vispārējās izglītības iestādēs
18.Par ieejas maksas noteikšanu grupas “ Bermudu divstūris” koncertam
19.Par nekustamā īpašuma – Sporta ielā 1A, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 003 0161, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izsludināta pieteikšanās konkursam “Sakoptākais mežs 2020”

Veicinot ilgtspējīgu saimniekošanu Latvijas mežos un aicinot meža apsaimniekotājus runāt par labas mežsaimniecības prakses ...

Paziņojums

Ņemot vēra COVID 19 saslimstības dinamiku Latvijā un balstoties Latgales epidemioloģijas ekspertu sniegtajām ziņām ...

Radošo darbu konkursa “Brīvības cīņām – 100” noslēgums

Radošo darbu konkursa moto “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” mudināja autorus ...