Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 30.07.2020.  plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

 1. Par adreses “Rītausmas”, Rogovski, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4587 piešķiršanu
 2. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 3. Par apbūvētas zemes vienības daļas nomas līguma slēgšanu ar ***
 4. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu ar ***
 5. Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar ***
 6. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 7. Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar ***
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 9. Par nekustamā īpašuma “Zemītes” ar kadastra numuru 3878 003 0017 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
 10. Par nekustamā īpašuma “Robežkalni” ar kadastra numuru 3870 002 0322 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Šķilbēnu pagasta nekustamajam īpašumam “Līdumi”
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Medņevas pagasta nekustamajam īpašumam “Dzeguzes”
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Medņevas pagasta nekustamajam īpašumam “Pētnieki”
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Medņevas pagasta nekustamajam īpašumam “Augļu mājas”
 15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0164, kas atrodas Garnizona ielā 6A, Viļakā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 16. Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Āboli”, ar kadastra numuru 3878 008 0004, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 17. Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Vecozoli”, ar kadastra numuru 3892 004 0119, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 18. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu, izsoles veida un sākuma nomas maksas apstiprināšanu
 19. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu, izsoles veida un sākuma nomas maksas apstiprināšanu
 20. Par Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstītā projekta Nr. VP2020/1.2-8 „Atpakaļ nākotnē” priekšfinansēšanu
 21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Viļakas novada muzeja Valsts kultūrkapitāla fonda projektam “Loginu senkapu apbedījuma datēšana”
 22. Par finansējuma piešķiršanu aktīvā nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai
 23. Par finansējuma piešķiršanu
 24. Par debitora parāda dzēšanu
 25. Par Akvilinas Jevstigņejevas atbrīvošanu no Viļakas kultūras nama direktores amata
 26. Par 2020.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.6/2020 “Grozījumi 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2017 „Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”” precizēšanu
 27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Upītes jauniešu folkloras kopa” Valsts kultūrkapitāla fonda projektam “Latvijas nacionālā teātra, Latvijas Leļļu teātra un Dirty Deal Teatro viesizrādes Upītē”
 28. Par grozījumiem Viļakas novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumā Nr.261 ”Par rezultātu apstiprināšanu konkursā par finansējuma piešķiršanu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2020.gadā”
 29. Par Viļakas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 005 0142, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, kustamās mantas – cirsmas nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ceļojošā foto izstāde “Ceļojums gar Latvijas robežu zirga mugurā”

Balvu novadā mēneša garumā – no 11. aprīlim līdz 7. maijam būs iespēja apskatīt ...

Jūlijā sāksies piektais starptautiskais glezniecības plenērs

Viļakas novada dome sadarbojoties ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru un kuratoriem Māri Čačku ...

STOMPAKU PURVA LAIPA SLĒGTA

❗️❗️❗️Iedzīvotāju ievērībai Sakarā ar Covid 19 un nepieciešamību ievērot 2 m distanci ko nevar ...