DI vecāku sanāksme

2020.gada 18.jūnijā Viļakas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) tika aicināti DI projekta vecāki uz  sanāksmi. Projekts Nr. 9.2.2.1./15/I/005 „Deinstitucionalizācias pasākumu īstenošana Latgales reģionā” plašāk ir pazīstams, kā DI, kura ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk bērni ar FT), to likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk personas ar GRT) ir iespēja saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus veselības stāvokļa uzlabošanai.

Vecāki tika iepazīstināti ar pozitīvām ziņām, jo ar 2020.gada 06.jūniju stājušies spēkā MK. Nr .313 noteikumi: tiek palielināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT sniegšanas reižu skaits – no 40 līdz 100 reizēm . Tas ir milzīgs ieguldījums bērnu ar FT veselības stāvokļa uzlabošanā, jo daļai bērnu jau bija izmantotas visas 40 pakalpojumu reizes.

Bērniem ar FT  kompensācijas apmērs par “Atelpas brīža” pakalpojuma sniegšanu diennaktī tiek noteikts līdz 73 euro diennaktī apmērā.  Sociālās Aprūpes un “Atelpas brīža” pakalpojumi – projekta apmaksāti – pieejami ikvienam Viļakas novadā dzīvojošam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (arī tiem, kas nav DI projektā izvērtētiem), kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

     Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem līdz 4 gadu vecumam pieejams līdz 50 stundām nedēļā, no 5 – 17 gadus veciem bērniem – līdz 10 stundām nedēļā. “Atelpas brīža” jeb īslaicīgas aprūpes pakalpojumu bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes var izmantot līdz pat 30 diennaktīm gadā.

Bērnu ar FT vecāki jūlija sākumā pieteiksies sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, lai tuvākajā laikā varētu uzsākt apmeklēt speciālistu pakalpojumus.

Tekstu sagatavoja:  Vita Prancāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada Sociālā dienesta PAZIŅOJUMS

par Grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents 2020.gada ...

Drošības nedēļa Viļakas apkārtnes skolās

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

NVA tiešsaistes pasākums “Darbs un karjera Latvijā” – iespēja atrast darbu IT un finanšu jomā

gada 28. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Eiropas ...