Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 25.06.2020. plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:
1.Par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības nolikumā “ Par finansējuma piešķiršanu reliģiskajām organizācijām, biedrībām/nodibinājumiem”
2.Par finansējuma piešķiršanu Viļakas evaņģēliski luteriskai draudzei
3.Par finansējuma piešķiršanu Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei
4.Par finansējuma piešķiršanu Šķilbēnu Dievmātes Romas katoļu draudzei
5.Par finansējuma piešķiršanu Šķilbēnu Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudzei
6.Par finansējuma piešķiršanu Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzei
7.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai ”Latvijas Neredzīgo biedrības” Balvu teritoriālās organizācijai
8. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni”
9.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai ”Balvu teritoriālā invalīdu biedrība”
10.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latgales reģionālā pensionāru apvienība”
11.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latgales kultūras centra izdevniecība”
12.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
13.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
14.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
15.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
16.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
17.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
18.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
19.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
20.Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma pagarināšanu ar ***
21.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
22.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
23.Par nekustamā īpašuma “Grīvas” ar kadastra numuru 3882 005 0051 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
24.Par apbūvētas zemes vienības daļas nomas līguma slēgšanu ar ***
25.Par Viļakas novada domes 29.04.2020. lēmuma Nr.157 (protokols Nr.7, 40.&) “Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***” grozīšanu
26.Par Viļakas novada domes 29.04.2020. lēmuma Nr.162 (protokols Nr.7, 45.&) “Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***” grozīšanu
27.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0177 apakšnomas tiesību piešķiršanu ***
28.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0113, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā nomas līguma slēgšanu
29.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0245, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā nomas līguma slēgšanu
30.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 006 0026, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā nomas līguma slēgšanu
31.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0351 daļas, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā nomas līguma slēgšanu
32.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0246 daļas, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā nomas līguma slēgšanu
33.Par pašvaldības ceļa statusa noteikšanu
34.Par adreses “Briežupes”, Susāji, Susāju pagasts, Viļakas novads, LV-4583 piešķiršanu dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 3878 007 0036 004
35.Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu ar ***
36.Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar ***
37.Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu ar ***
38.Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu ar ***
39.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežvidiņi”, Susāju pagastā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3878 012 0103, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
40.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta ielā 1A, Viļakā, Viļakas novadā, ar kadastra numuru 3815 003 0161, atsavināšanas ierosināšanu, izsoles veida, sākuma maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
41.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 43, Viļakā, Viļakas novadā, ar kadastra numuru 3815 001 0056, atsavināšanas ierosināšanu, izsoles veida, sākuma maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
42.Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu, izsoles veida un sākuma nomas maksas apstiprināšanu
43.Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 56, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0111, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
44.Par saistošo noteikumu” Par Viļakas novada pašvaldības kritērijiem nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai komercdarbības (de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā “ pieņemšanu
45.Par Viļakas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
46.Par atvaļinājuma piešķiršanu Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei
47.Par rezultātu apstiprināšanu konkursā par finansējuma piešķiršanu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2020.gadā.

Saistošo noteikumu “”Par Viļakas novada pašvaldības kritērijiem nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai komercdarbības (de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā” projekts

Citas ziņas no šīs kategorijas

Atklātas sociālo pakalpojumu ēkas Viļakā

Viļakā, šī gada 12.oktobrī, svinīgi tika atklātas divas ēkas, nodrošinot divus jaunus sociālos pakalpojumus ...

Par Latviju caur Markeliana acīm

Arī šogad, biedrība “Kalmārs” iesniedza brīvprātīgā darba projektu Nr. 2020-2-LV02-ESC11-003365 “Catch the opportunity”, lai ...