Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 28.05.2020.  plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

 1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 006 0016 apakšnomas tiesību piešķiršanu ***
 4. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 5. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 6. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 7. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 8. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 9. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 10. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 11. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 12. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 13. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0096 daļas, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 14. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0355, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 15. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 002 0018 daļas, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 16. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0339 daļas, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 17. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0246 daļas, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
 18. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3870 005 0160, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā
 19. Par telpu grupas lietošanas veida maiņu nedzīvojamām telpām
 20. Par nekustamā īpašuma “Āboli” ar kadastra numuru 3878 008 0004 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
 21. Par adreses Darbnīcu iela 10B, Šķilbani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV – 4587 piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0561
 22. Par Viļakas novada domes 29.08.2012. lēmuma (protokols Nr.20, 28.10.&) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai” atcelšanu
 23. Par Viļakas novada domes 29.04.2020. lēmuma Nr.171 (protokols Nr.7, 54.&) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Viļakas nekustamajam īpašumam “Garnizona iela 6” atcelšanu
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Viļakas nekustamajam īpašumam “Garnizona iela 6”
 25. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3870 003 0084 (daļas), 3870 002 0252 (daļas), 3870 003 0073, 3870 002 0237, 3870 002 0135 (daļas) apakšnomas tiesību piešķiršanu Medņevas pagasta zemnieku saimniecībai “GRAVAS”
 26. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu
 27. Par SIA “Viļakas veselības aprūpes centrs” 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
 28. Par  Viļakas novada domes  2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
 29. Par nekustamā īpašuma – “Rīteri” ar kadastra numuru 3882 003 0036, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
 30. Par nekustamā īpašuma – “Skolasmāja” ar kadastra numuru 3898 001 0129, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
 31. Par nekustamā īpašuma – “Virbi” ar kadastra numuru 3882 002 0592, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
 32. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu, izsoles veida un sākuma nomas maksas apstiprināšanu
 33. Par neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3892 001 0445 daļas un 3892 001 0351 daļas nomas tiesību pirmreizējo izsoļu atzīšanu par nenotikušu, izsoļu sākuma nomas maksas samazināšanu un nomas tiesību otrreizējo izsoļu rīkošanu
 34. Par Viļakas novada domei piederošās kustamās mantas – pasažieru autobusa FORD TRANSIT 430 pirmreizējās izsoles atzīšanu par nenotikušu un nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu
 35. Par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 ”Par Viļakas  novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”
 36. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Viļakas novada pašvaldības vārda

Pielikumā:

Saistošo noteikumu “Grozījumi   2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2017 „Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību ””projekts

Citas ziņas no šīs kategorijas

Nodarbību cikls “Veselīgs uzturs gadalaikos”

Projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā” ir uzsākta nodarbību sērija ...

Pavasaris ienāk mūsu sirdīs!

Ne tikai silti saules stari, arī humors, smiekli un joki liek cilvēkiem atmosties no ...

Izsludināts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts radošo darbu konkurss bērniem “Esi vesels – ej dabā!”

Latgales plānošanas reģions aicina vietējos bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos  ...