Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 29.04.2020.  plkst.16.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

 1. Par Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā
 2. Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Viduči”, Medņevas pagastā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3870 004 0188, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
 3. Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 38 – 6, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3815 900 0422, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
 4. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra numuru 3815 001 0241 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai
 5. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra numuru 3815 001 0167 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai
 6. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra numuru 3815 001 0225 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai
 7. Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Grāvmala”, ar kadastra numuru 3878 008 0149, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 8. Par Viļakas novada domes 28.01.2020. lēmuma Nr.16 (protokols Nr.2, 15.&) “Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Āboli”, ar kadastra numuru 3878 008 0004, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” atcelšanu
 9. Par piekrišanu Nacionālo partizāņu mirstīgo atlieku identificēšanai
 10. Par  grozījumu apstiprināšanu Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības nolikumā
 11. Par Viļakas novada domes 06.04.2020.  lēmuma Nr. 117 (protokols Nr.6, 5.&) “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar amatiermākslas kolektīvu vadītājiem” atcelšanu
 12. Par valsts mērķdotāciju sadali kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.gadā
 13. Par debitora parāda dzēšanu
 14. Par  grozījumiem Viļakas novada domes Finanšu komitejas sastāvā
 15. Par  grozījumiem Viļakas novada domes Saimniecisko jautājumu komitejas sastāvā
 16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu jumta nomaiņai  daudzdzīvokļu mājai Stabļovas iela 4, c. Upīte
 17. Par aizņēmumu ēkas Balvu ielā 10, Viļakā vienkāršotai atjaunošanai grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra izveidošanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
 18. Par aizņēmumu ēkas Abrenes ielā 9, Viļakā vienkāršotai atjaunošanai grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra izveidošanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
 19. Par aizņēmumu mācību darbnīcu ēkas remontam Pils ielā 14, Viļakā
 20. Par aizņēmumu projekta “Grants seguma ceļa “Upīte-Nikolajevka” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā” realizācijai
 21. Par maksas pakalpojumiem
 22. Par grozījumiem Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmumā  Nr.466 “Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu”
 23. Par  Viļakas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāna 2020.-2024. gadam apstiprināšanu
 1. Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā
 2. Par grozījumiem Viļakas novada domes 06.04.2020. lēmumā Nr.115 (protokols Nr.6, 3.&) “Par ēdināšanas nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā Viļakas novadā”
 3. Par  atvaļinājuma piešķiršanu Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam
 4. Par dzīvojamo telpu īres tiesību izbeigšanu ar ***
 5. Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu ar ***
 6. Par dzīvojamās platības piešķiršanu ***
 7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  ***
 8. Par Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmuma Nr.45 (protokols Nr.3, 18.&) “Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***” grozīšanu
 9. Par Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmuma Nr.46 (protokols Nr.3, 19.&) “Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***” grozīšanu
 10. Par Viļakas novada domes 26.03.2020. lēmuma Nr.86 (protokols Nr.5, 15.&) “Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0076 daļas, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu” grozīšanu
 11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0351 daļas iznomāšanu
 12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
 24. Par nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0445 daļas nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles veida un sākumcenas apstiprināšanu
 25. Par nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0351 daļas nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles veida un sākumcenas apstiprināšanu
 26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0295
 27. Par nekustamā īpašuma “Lapiņi” ar kadastra numuru 3870 002 0183 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
 28. Par nekustamā īpašuma “Ezermala” ar kadastra numuru 3878 003 0026 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
 29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Susāju pagasta nekustamajam īpašumam “Lejas Lūši”
 30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Susāju pagasta nekustamajam īpašumam “Riekstumājas”
 31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Viļakas nekustamajam īpašumam “Garnizona iela 6”
 32. Par adreses “Ormaņi”, Dagunova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.,LV-4587 likvidāciju

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...

Rekavas vidusskolas skolēnu aktivitātes mācību gada sākumā

Mācību darba ikdienu dara interesantāku tas, ka sākam ieviest jauno kompetencēs balstīto saturu. 10.a ...

Pabeigti ceļu būvdarbi Šķilbēnu pagastā

Ir beigušies Dīķa ielas un ceļa Plešova- Siševa grants seguma pārbūves darbi projektu Nr. 18-07-A00702-000091 „Viļakas ...