Noslēgti līgumi par ēku vienkāršotu atjaunošanu Viļakā

Šajā pavasarī tiek uzsākta divu ēku vienkāršota atjaunošana Abrenes ielā 9 un Balvu ielā 10, Viļakā, lai izveidotu sociālo pakalpojumu infrastruktūru – grupu dzīvokļus un dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – personas ar GRT), projekta Nr.9.3.1.1/18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” realizācijas ietvaros.

Pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumus ar uzņēmēju SIA „OZOLMĀJAS”, kas abās iepirkuma procedūrās iesniedza visizdevīgākos un tehniskajai specifikācijai atbilstošus piedāvājumus, un tika atzīts par uzvarētāju.

Abrenes ielā 9 paredzēts izveidot dienas aprūpes centru. Līgums ar uzņēmēju SIA „OZOLMĀJAS” tika noslēgts 30.martā, būvdarbu kopējās izmaksas – EUR 186 703.32 bez PVN. Šobrīd te ir uzsākti pirmie sagatavošanās darbi – teritorijas norobežošana drošības pasākumu īstenošanai. Dienas aprūpes centra mērķis ir veicināt 8 personām ar GRT, prasmju un pašdarbības spēju attīstīšanu, sniegt palīdzību pašaprūpē, rīkot fiziskās un relaksējošās nodarbības un citas aktivitātes, kas pilnveidos personu ar GRT prasmes un veicinās iekļaušanos sabiedrībā.

Balvu ielā 10 paredzēts izveidot grupu dzīvokļus. Līgums ar uzņēmēju SIA „OZOLMĀJAS” tika noslēgts 15.aprīlī, būvdarbu kopējās izmaksas – EUR 215 778.01 bez PVN. Aktivitāšu mērķis ir nodrošināt 10 personām ar GRT mājokli Viļakas novadā, atbalstot tos sociālo problēmu risināšanā – prasmju pilnveidošana, pašaprūpe un darba meklēšana, saskarsmes iemaņu apgūšana. Grupu dzīvokļos tiks nodrošināta diennakts uzraudzība, atbalsts aktīva dzīvesveida veicināšanai un sociālā darbinieka individuālās konsultācijas.

Projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” realizācijas ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Tekstu sagatavoja: Santa Komane

Citas ziņas no šīs kategorijas

NVA uzsāk akciju sezonas nodarbinātības veicināšanai

Lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), sākot ...

Būsim atbildīgi par mājdzīvniekiem

Viļakas novada dome ir saņēmusi iedzīvotāju sūdzības par mājdzīvniekiem-suņiem, kuri apdraud skrienot līdzi gan ...