Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 27.02.2020. plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

1.Par Viļakas novada domes 28.01.2016. lēmuma (protokols Nr.1, 11.&) “Par dzīvojamās telpas apakšīri” atcelšanu
2.Par dzīvojamo telpu īres tiesību izbeigšanu Skolas 3 – 10, Viļakā, Viļakas novadā
3.Par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un dzīvojamās platības piešķiršanu ***
4.Par dzīvojamās platības piešķiršanu ***
5.Par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
6.Par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
7.Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ***
8.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***
9.Par Kupravas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
10.Par Kupravas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
11.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu ar ***
12.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu ar ***
13.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
14.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
15.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
16.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
17.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
18.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
19.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
20.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
21.Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3878 012 0103, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā
22.Par nekustamā īpašuma “Gāršine” ar kadastra numuru 3878 009 0054 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
23.Par nekustamā īpašuma “Pļaviņu mājas” ar kadastra numuru 3870 001 0087 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
24.Par nekustamā īpašuma “Kirupe” ar kadastra numuru 3878 010 0223 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
25.Par nekustamā īpašuma “Gulbīši” ar kadastra numuru 3892 001 0016 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
26.Par nekustamā īpašuma Pils ielā 23A, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 003 0160 sadali, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
27.Par Viļakas novada domes 14.11.2019. lēmuma Nr.383 (protokols Nr.18, 4.&) “Par nekustamā īpašuma “Bērzi” ar kadastra numuru 3882 001 0017 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu” atcelšanu
28.Par saistošo noteikumu ”Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību Viļakas novadā” pieņemšanu
29.Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apstiprināšanu
30.Par projektu konkursa „Finansējuma piešķiršana topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2020.gadā” nolikuma apstiprināšanu
31.Par atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu
32.Par darba grupas izveidi
33.Par nekustamā īpašuma Parka ielā 6 – 18, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, kadastra apzīmējums 3898 003 0028 001 018, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosināšanu
34.Par atļauju Zigrīdai Vancānei savienot amatus
35.Par pabalstu politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības un Otrā Pasaules kara dalībniekiem
36.Par atvaļinājuma piešķiršanu Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrīdai Vancānei

Saistošo noteikumu ”Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību Viļakas novadā” projekts un paskaidrojuma raksts

Citas ziņas no šīs kategorijas

Stāvvietu un citu ceļazīmju izvietošana iekšpagalmos turpmāk jāsaskaņo ar pašvaldībām

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, un tā ...

Tautas skrējiens „Rekova – Balkani -Rekova” 10. septembrī

Aicinām uz tradicionālo TAUTAS SKRĒJIENU „Rekova – Balkani -Rekova” šī gada 10. septembrī! Sākums ...

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 25.03.2021. plkst.14.00. Sēde notiks attālināti. Darba kārtība: ...