Rekavas vidusskolā projektu nedēļā katrs dara, ko grib…

Šogad mūsu skolas projektu nedēļas mērķis bija piedāvāt skolēniem iespēju atbilstoši savām interesēm attīstīt individuālās spējas un prasmes. Ja iepriekšējos gados katrs strādāja kādu vienu noteiktu projektu, tad šogad projektu nedēļā varēja mācīties plānot laiku un paspēt veikt vairākus nelielus projektiņus.

Darba plānošanu sākām ar to, ka skolotāji, apspriežoties ar skolēniem, piedāvāja dažādas projektu tēmas un veidus. Skolēni varēja izvēlēties piedāvāto vai arī sameklēt skolotājus – konsultantus pašu izvēlētiem projektiem. Uzsākot darbu, katram 5.-11.klašu skolēnam bija jāvienojas ar skolotājiem par to veikšanas laiku un jāaizpilda darba plānošanas lapas.

Skolēni, kas jau bija iesākuši strādāt zinātniski pētnieciskos darbus skolotāju I.Saidānes un S.Bondares vadībā, šajā nedēļā tos pabeidza un prezentēja. Vairāki skolēni vēlējās iemācīties rakstīt referātu, piemēram, 6.-8.klašu zēni skolotāja J.Dokāna vadībā rakstīja referātus par interesējošiem sporta veidiem.

Šo nedēļu radošā darbā pavadīja skolēni, kas izvēlējās skolotājas T.Bistrjakovas vadībā  pilnveidot gleznošanas prasmes.

Skolēni labprāt piekrita palīdzēt skolotājiem izgatavot mācību materiālus vairākos mācību priekšmetos. Piemēram, matemātikā tika izgatavota spēle “Kāpināšanas īpašības” 7.klasei. Angļu valodā izgatavotas 13 mazas spēles par dažādām tēmām. Paši skolēni atzina, ka ar interesi veidoja mācību materiālus, tā labāk apgūstot izvēlēto mācību priekšmetu. Darba grupa, kas veidoja mācību materiālus angļu valodā, papildu apguva arī prasmi strādāt ar laminētāju.

Skolotāja M.Brokāne kopā ar 8.klases meitenēm  izpētīja tēmu “ Kara pēdas Rekovā”: sameklēja internetā un skolas muzejā pieejamo informāciju par piemiņas vietām skolas apkārtnē, apmeklēja tās un sagatavoja prezentāciju, ko turpmāk varēs izmantot vēstures stundās. Kopā ar sk. A. Leitenu meitenes sāka veidot krustvārdu mīklu par skolas vēsturi un apkopoja informāciju par mūsu valsts svētku un atceres dienām.

5.klase kopā ar klases audzinātāju A.Koniševu šo nedēļu pavadīja, attīstot lasītprasmi un padziļināti mācoties latviešu valodu. Īpaši skolēniem patika spēlēt valodas spēles.

9.klases meitenes kopā ar skolotāju A.Cibuli sistematizēja un noformēja laikrakstu izgriezumus par aktivitātēm, kurās piedalījušies mūsu skolas skolēni. Apkopotais materiāls glabāsies skolas muzejā.

Mājturības kolotājs Raimonds Leicāns kopā ar četriem 8.un 9. klases skolēniem  devās nelielā ekspedīcijā ar mērķi atrast Šķilbēnu pagastā dižkokus. Tika izmērīti vairāki lieli koki un starp tiem atrasti seši, kuru izmēri atbilda dižkoku parametriem. Kokus reģistrēja pirms Latvijas simtgades izveidotajā dižkoku apzināšanas vietnē www.dizosanas.lv

Meitenes, kam ir interese par rokdarbiem, kopā ar skolotāju I.Cibuli gatavojās 16.atklātajai dizaina un tehnoloģiju olimpiādei, izpētot olimpiādes nolikumu un labāk iepazīstot cimdu un zeķu etnogrāfiskos rakstus. Meitenes veidoja skices plānotajam olimpiādes darbam – maciņam.

Projektu nedēļas laikā savus ieplānotos  darbus veica skolēnu mācību uzņēmumu komandas. Piemēram, 11a.klases zēnu komanda izgatavoja Eko prāta spēli, kas ieinteresēja gan skolēnus, gan skolotājus. Arī pārējās komandas gatavojās braucienam uz skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņu “ Cits Bazārs” Daugavpilī.

Projektu nedēļā vairāki skolēni izmantoja iespēju padziļināti apgūt interesējošos mācību priekšmetus, kā arī gatavojās mācību priekšmetu olimpiādēm. Bija arī skolēni, kas vienojās ar skolotājiem un papildu apguva mācību vielu, kas nepadodas.

Ļoti lielu un nopietnu darbu veica 12a.klase  audzinātājas I.Cibules vadībā. Viņiem bija  jāpabeidz gatavoties Žetonu vakaram. Viņu prezentācija bija šis skolas lielākais pasākums, kurš  raiti noritēja sirsnīgā un pozitīvā gaisotnē.

Sākumskolas klasēm šajā nedēļā bija plānota veselīga un aktīva dzīvesveida nosacījumu izpēte un tā iespējas savā novadā. Vispirms iepazināmies ar jēdzienu “dzīvesveids” un, veicot informatīvu materiālu izpēti, secinājām, ka no tā, kā tu dzīvo jau bērnībā, ir atkarīgs tavs mūža ilgums un veselība. 3.un 4.klases skolēni kopā ar vecākiem veica ieradumu izpēti, pierakstot, cik ilgi bērni guļ, ko ēd, cik ilgi uzturas svaigā gaisā un cik laika pavada kopā ar TV un telefonu. Iegūtos datus salīdzinot ar speciālistu ieteikumiem, varēja  secināt, kurus ieradumus vajadzētu mainīt.

Tika organizētas vairākas tikšanās. Lai labāk saprastu, kā tiek veidota skolas pusdienu  ēdienkarte, tikāmies ar pavāri Maiju Priedeslaipu. Kopā mēģinājām izveidot ēdienkarti, kas atbilstu visiem noteikumiem. Bērni saprata, kāpēc katru dienu nevar ēst karbonādes,  gurķu un tomātu salātus, kas visiem tik ļoti garšo (ir ierobežoti līdzekļi). Skolas direktore, kas ir arī veselības mācības skolotāja, pastāstīja par kaitīgajām vielām pārtikā, kas bērniem īpaši  garšo, – kolā un čipsos- un iedeva materiālus par E vielu iedarbību uz cilvēka organismu.

Lai šī nedēļa būtu interesantāka un iespaidiem bagātāka, trešdien devāmies uz Rekovas dzirnavām, lai apskatītu un nedaudz arī izmēģinātu topošo fitnesa zāli. Pēc muskuļu iesildīšanas visi tika  pacienāti ar zāļu tēju un  veselīgu  maizīti. Sākumskolas skolēni un skolotājas saka paldies Vijai Kuļšai par izglītojošo ekskursiju un atsaucību. Ceturtdien devāmies uz Viļakas novada muzeju un kopā ar tā darbiniecēm labāk iepazinām mūsu novada centru.

Projektu nedēļa sākumskolā bija interesanta un spraiga, jo bez iepriekš minētajiem pasākumiem  notika arī jautrie starti, pastaigas svaigā gaisā, zīmēšana, rakstīšana, spēļu spēlēšana.

Izmantojot brīvāku laika režīmu, tik organizēti arī citi pasākumi. Matemātikas un informātikas skolotājas noorganizēja un novadīja konkursu 5.-7.klasēm “ DZM erudīts”.  7. – 11.klašu skolēni tikās ar Viļakas novada jauniešu iniciatīvu centra vadītājām Madaru un Elīnu  Rekovas jauniešu centrā “Zvaniņi”. Jaunieši uzzināja par dažādām iespējām, darbojoties projektos, iesaistoties brīvprātīgo darbā un citās jauniešiem organizētajās aktivitātēs.

Izvērtējot projektu nedēļā paveikto, skolotāji atzina, ka skolēni  pārsvarā ir strādājuši godprātīgi, ar interesi. Skolēniem tika veikta aptauja, kurā bija jāatbild uz  jautājumiem par šīs nedēļas ieguvumiem. Tās rezultāti liecina, ka skolēniem šādi organizēts projektu darbs ir paticis, ka arī  mācoties citādāk, var iemācīties ļoti daudz. Vairākās aptaujas lapās minēts, ka patikušas darba plānošanas lapas, jo, rūpīgi saplānojot darbu, var izdarīt daudz vairāk.

Rekavas vidusskolas direktora vietniece Aina Keiša

Citas ziņas no šīs kategorijas

Zaļo ceļu iepazīšanās brauciens 18.-19.septembrī

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild  Balvu ...

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina: Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu ...