Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 28.01.2020.  plkst.16.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3898 001 0055 nomas platības precizēšanu un vienošanos pie zemes nomas līguma
 2. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 4. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu ar ***
 5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 6. Par zemes nomas līgumu nomas platības precizēšanu ar ***
 7. Par nekustamā īpašuma Garnizona ielā 6, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 003 0114 sadali, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
 9. Par dzīvojamo telpu īres tiesību izbeigšanu ar ***
 10. Par dzīvojamo telpu īres līguma grozīšanu
 11. Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar ***
 12. Par 26.09.2019. Viļakas novada domes lēmuma Nr. 326 (protokols Nr.15, 23.&) “Par Viļakas novada pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma “Rambuči”, ar kadastra numuru 3898 001 0055, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā, nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
 13. Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Rambuči”, ar kadastra numuru 3898 001 0055, kas atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 14. Par Viļakas novada domes 28.02.2019. lēmuma Nr. 20 (protokols Nr.2, 6.&) “Par nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra numuru 3878 008 0004 ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
 15. Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Āboli”, ar kadastra numuru 3878 008 0004, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 16. Par adreses piešķiršanu un telpu grupas lietošanas veida maiņu nedzīvojamām telpām
 17. Par naudas balvas piešķiršanu
 18. Par  grozījumiem 2019. gada 23.aprīļa Viļakas novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Viļakas novadā”
 19. Par grozījumiem NOTEIKUMOS „Pašvaldības finansējuma piešķiršanas un sadales kārtība Viļakas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai”
 20. Par  pašvaldības finansējuma  sadali amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
 21. Par darba plānu apstiprināšanu 2020.gadam
 22. Par  Viļakas novada domes Vispārīgās nodaļas nolikuma apstiprināšanu
 23. Par grozījumiem Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmumā  Nr.466 “Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu”
 24. Par maksas pakalpojumiem Viļakas novada muzejā
 25. Par saistošo noteikumu ”Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada budžetu” pieņemšanu
 26. Par  atvaļinājuma piešķiršanu Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam

Citas ziņas no šīs kategorijas

Latgales iedzīvotājus aicina uz sarunu par sociālo uzņēmējdarbību

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sadarbībā ar Līvānu novada domi un British Council pārstāvniecību ...

Ārkārtas domes sēde

2021.gada 19.augustā plkst.16:45 Balvu Kultūras un atpūtas centrā (Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501) ...