Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 23.12.2019.  plkst.11.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā.

Darba kārtība:

1.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
2.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
3.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
4.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
5.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
6.Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***
7.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
8.Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ***
9.Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar ***
10.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 002 0080, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
11.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0239 daļas, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību otrreizējās izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
12.Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0100, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nomas tiesību otrreizējās izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu
13.Par neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3892 003 0069 daļas, 3892 002 0018 daļas, 3892 004 0129 un 3892 004 0246, nomas tiesību pirmreizējo izsoļu atzīšanu par nenotikušu, izsoļu sākuma nomas maksas samazināšanu un nomas tiesību otrreizējo izsoļu rīkošanu
14.Par neapbūvētu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0169 daļas nomas tiesību otrreizējās izsoles atzīšanu par nenotikušu
15.Par 21.06.2019. zemes nomas līguma Nr.24/2019 nomas platības precizēšanu
16.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Viļakas novada Šķilbēnu pagasta nekustamajam īpašumam “Zaļmuiža”
17.Par saistošo noteikumu ”Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību Viļakas novadā” pieņemšanu
18.Par dzīvojamās mājas īres līguma slēgšanu ar ***
19.Par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un dzīvojamās platības piešķiršanu ***
20.Par personas *** iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
21.Par *** izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra
22.Par *** izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra
23.Par *** izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra
24.Par *** izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra
25.Pa sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu sociālajai dzīvojamajai mājai Skolas ielā 3, Viļakā, sociālā dzīvokļa īres līgumu izbeigšanu un jaunu dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu
26.Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu sociālajai dzīvojamajai mājai Dzelzceļa ielā 7, Žīguru pagasta Viļakas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu izbeigšanu un jaunu dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu
27.Par valsts mērķdotāciju sadali kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.gadā
28.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 32 – 3, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3815 900 0421, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
29.Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Viduči”, ar kadastra numuru 3870 004 0188, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
30.Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3878 012 0103, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
31.Par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.1 ”Viļakas novada pašvaldības nolikums”
32.Par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā
33.Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību  darbinieku amatu vienību sarakstu
34.Par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 23.04.2019. Saistošajos  noteikumos Nr.5/2019 ”Par Viļakas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”
35.Par Viduču pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
36.Par Viduču pamatskolas Attīstības plāna apstiprināšanu

Pielikumā:
1.Saistošo noteikumu ”Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību Viļakas novadā” projekts un paskaidrojuma raksts;

2.Saistošo noteikumu “Grozījumi 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1  „Viļakas novada pašvaldības nolikums”” projekts un paskaidrojuma raksts

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ciemiņu diena Viļakas novadā

augusts Viļakas novadā bija ciemiņu diena, kad bija iespēja apskatīt, izzināt un iepazīt jaunos ...

Viļakas novada kolektīvi ,,Dēka” un ,,Rekavas dzintars” koncertē Peipusa ezera festivālā Igaunijā

16.jūlijā Viļakas novada kolektīvi-Viļakas Kultūras nama deju kopa “Dēka” (vadītāja Akvelina Jevstigņejeva) un KC ...

Paslēpes TRIP – TRIP pierobežā no 8.maija līdz 8.jūnijam

No 8.maija līdz 08.jūnijam Viļakas novada tūrisma speciāliste sadarbībā ar Baltinavas tūrisma organizatori ir ...