Viļakas sociālās aprūpes centrs

Parka iela 2, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

Vadītāja: Līna Barovska

Tālrunis: 64522315,
Mob. tālr.: 28080621

E-pasts: vilakasac@balvi.lv

Sociālais darbinieks: Kristīna Pumpa

Mob. tālr. 27823277

Rekvizīti

  • AS SEB Banka

Kods-UNLALV2X
Norēķinu konts LV60 UNLA 0050 0171 7847 1

  • AS SWEDBANK

Kods-HABALV22
Norēķinu konts LV18 HABA 0551 0342 9414 0

Viļakas sociālās aprūpes centra vadītājas darba laiks
Pirmdiena|otrdiena|trešdiena|ceturtdiena
8.00 – 17.00

Piektdiena 8.00-14.00

Par mums

Viļakas Sociālās aprūpes centrs ir Balvu novada pašvaldības iestāde. Sociālās aprūpes centrā ir veco ļaužu pansionāts.
Centrs atrodas Ziemeļlatgalē, Viļakā – bijušajā slimnīcas ēkā, kuru uzcēla no 1884. līdz 1890. gadam, pēc Marienhauzenas muižas grāfienes Annas Lippe-Lipskas iniciatīvas, pašā ceļa malā pie Viļakas katoļu baznīcas (Vissvētākās Jēzus sirds Vilakas-Romas katoļu baznīca).

Galvenais iestādes darbības virziens ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušām personām uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos.

Klientiem tiek nodrošināta gultasvieta, apģērbs, uzturs, (atbilstošs vecumam un veselības stāvoklim) veselības aprūpe, diennakts sociālā aprūpe un sociāla rehabilitācija. Klienti tiek nodrošināti ar medikamentiem, higiēnas precēm un tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Plānotais vietu skaits VSAC – 25. Piesakoties uz šo pakalpojumu nepieciešami sekojoši dokumenti:
• pase;
• invaliditāti apliecinošs dokuments / ja ir/;
• VSAA izziņa par faktiski izmaksātajām pensiju/atlīdzību/pabalstu summām;
• izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
• medicīniskā izziņa;
• lēmums par pakalpojuma nepieciešamību un kas sedz starpību starp 90% pensiju, ieskaitot piemaksu pie pensijas, un noteikto uzturmaksu;
• personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte.

VSAC pakalpojuma izmaksas:

Uzturēšanas maksa:

Viļakas  sociālās aprūpes centrs –  22,53 euro  dienā

    • iemītniekiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Balvu novada administratīvā teritorija – 18.53 eiro dienā;
    • pārējiem – 22,53 eiro dienā.

Viļakas sociālās aprūpes centra NOLIKUMS (doc)