Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz personas (ģimenes) materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.

Pabalstu veidi:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI pabalsts);
 • dzīvokļa pabalsts;
 • pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam;
 • pabalsts krīzes situācijā;
 • pabalsts ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanas periodā;
 • pabalsts audžuģimenei;
 • pabalsts bērna sagatavošanai skolai;
 • vienreizējs pabalsts personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai;
 • dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku apgādības Viļakas novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017 “Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
 • veselības aprūpes pabalsts Viļakas novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017 “Par veselības aprūpes Viļakas novada pašvaldībā”.


Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai tiek piešķirts, aprēķināts un izmaksāts atbilstoši kārtībai, kāda noteikta Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā viena mēneša laikā no brīža, kad ģimene (persona) ir izteikusi gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā, parakstījusi vienošanos par līdzdarbības pienākumiem un veikusi līdzdarbības pienākumus. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā) komunālo pakalpojumu apmaksai (elektrība, īre, gāze, kurināmais u.c.), rakstiski vienojoties ar klientu.


Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām) pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas, piedaloties nodarbinātību veicinošos pasākumos. Ja ģimenē ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes loceklis, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas. Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgai un maznodrošinātai personai, kura ir attiecīgā Viļakas  novada administratīvajā teritorijā esoša dzīvokļa vai mājīpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, faktiskais valdītājs vai dzīvokļa (vai tā daļas) īrnieks, kurā tā ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts viena kalendārā gada laikā:

 • 40 % apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī trūcīgām ģimenēm (personām);
 • 25% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī maznodrošinātām ģimenēm (personām).

Pabalstu piešķir kurināmā iegādes, komunālo pakalpojumu un maksājumu (īre, apsaimniekošana, atkritumu izvešana, elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija, dūmvadu tīrīšana u.c.) apmaksai. Pēc palīdzības pieprasītāja vēlēšanās pabalsts var tikt pārskaitīts attiecīgā komunālā pakalpojuma sniedzējam.

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums.

Pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.

Dzīvokļa pabalstu nepiešķir palīdzības pieprasītājiem, kuri ir dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, kas nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemti visi 21. un 22.punktā minētie dokumenti.

 

Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Pabalstu piešķir „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 12.panta trešajā un ceturtajā daļā, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Viļakas  novada bāriņtiesa, ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

 • vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kas ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;
 • vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ,kas ir attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī apmērā;
 • pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti.

 

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalstu krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, piešķir līdz attiecīgā gada 1.janvārī spēkā  esošās minimālās darba algas valstī apmēram, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Pabalsta apmēru nosaka pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu  par ģimenes  (personas) sociālo situāciju, pieejamajiem resursiem ,spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā.

Pabalstu piešķir uz palīdzības pieprasītāja iesnieguma pamata. Iesniegumā par palīdzības pieprasīšanu iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru un iesniedz pamatojošos dokumentus par krīzes situāciju un pieprasāmā pabalsta apmēru. Dienests izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību.

Krīzes situācijas ir:

 • Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktās katastrofas;
 • Citi no personas  gribas neatkarīgi apstākļi (smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšanās, ceļu satiksmes negadījums, zādzība, apgādnieka zaudējums un tml).

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem ar Dienesta vadītāja rīkojumu izveidota komisija trīs darbdienu laikā pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas dienas.

 

Pabalsts ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanās periodā

Tiesības saņemt pabalstu ir Viļakas  novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušai personai, kura ir tuberkulozes un plaušu slimību kabineta uzskaitē un ārsta uzraudzībā iziet ārstniecības kursu. Pabalsts apmērs ir EUR 3.00 apmērā par katru ārstēšanās dienu, kad persona apmeklē tuberkulozes un plaušu slimību kabinetu. Pabalstu var izmaksāt naudā vai izsniegt ēdināšanas talonu veidā, vienojoties ar palīdzības pieprasītāju. Lai saņemtu pabalstu personai jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • ārstējošā ārsta izziņa, kurā norādīts tuberkulozes un plaušu slimību kabineta apmeklējamo dienu skaits.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Dienests trīs darbdienu laikā pēc 35.punktā minēto dokumentu saņemšanas.


Pabalsts audžuģimenei

Audžuģimenēm ir tiesības saņemt:

 • ikmēneša pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai  – 65% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;
 • vienreizēju pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei  EUR 200,00 apmērā.

Pabalsta vietā, atbilstoši bērna vajadzībām un interesēm, pašvaldība var izsniegt apģērbu, apavus vai citas bērnam nepieciešamās lietas. Lai saņemtu pabalstu, audžuģimenei Dienestā jāiesniedz iesniegums un, pamatojoties uz Viļakas  novada bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, jānoslēdz līgums ar Viļakas novada domi  par bērna ievietošanu audžuģimenē. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Dienests pieņem 10 darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Viļakas  novada bāriņtiesas lēmums par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē vai  aizbildnības nodibināšanu ir pamats pabalsta izmaksu pārtraukšanai. Par bērnu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas nodibināšanai pabalstu uzturam izmaksā ģimenei, kurai ar Viļakas  novada bāriņtiesas lēmumu bērns ir nodots aprūpē un uzraudzībā. Dienests ir tiesīgs pieprasīt audžuģimenei un ģimenei, kura veic bērna aprūpi un uzraudzību līdz adopcijas nodibināšanai, iesniegt pārskatu par izmaksāto pabalstu.

 

Pabalsts bērna sagatavošanai skolai

Pabalstu bērna sagatavošanai skolai, uzsākot mācību gadu, piešķir bērnam, kura ģimenei Dienests piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu. Pabalstu Dienests piešķir EUR  25.00 apmērā par katru  bērnu.  Pabalstu piešķir, pamatojoties uz bērna vecāka iesniegumu, kuru izmaksā no 1.jūlija līdz 31.augustam. Pabalstu nav tiesīgi saņemt  bērni, kuri atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā.

 

Vienreizējs pabalsts personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai

Pabalstu piešķir personām, kurām ir noteikts trūcīgas personas (ģimenes) statuss pases vai personas apliecības izsniegšanai, pamatojoties uz personas iesniegumu. Pabalsta apmērs par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu tiek piešķirts, ja personu apliecinošu dokumentu izsniedz 10 darbdienu laikā. Personai, kura ir administratīvi sodīta pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 187.panta, pabalsts netiek piešķirts. Pabalstu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā, personai uzrādot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsniegtu maksājuma uzdevumu.

 

Trūcīgas ģimenes statuss

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro.

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības 2017.gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.6/2017 protokols Nr.8, 33& „Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”.

 

Maznodrošinātas ģimenes statuss

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 172,00 euro.

Ģimeni (personu) var atzīt par maznodrošinātu, ja tā atbilst Viļakas novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par mazdrošinātu Viļakas novada pašvaldībā”.

Klienta iesniedzamie dokumenti:

1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

2. Iesniegums, kurā norāda problēmu un vēlamo risinājumu. Problēma un vēlamais risinājums izvērsti tiek atspoguļots sarunas protokolā.

3. Iztikas līdzekļu deklarācija.
4. Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti.
5. Dokumenti, kas apliecina ienākumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
– izziņa par darba algu, ja persona strādā;
– bankas konta (-u) pārskats (-i);
– atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
– dokuments, kas apliecina citas valsts piešķirtās un saņemtās pensijas apmēru;
6. Izziņa no izglītības iestādes (studentiem norādot stipendijas apmēru).
7. Sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papildus izziņas, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Dokumenti, kurus darbinieks pieprasa no citām iestādēm:

 • no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra;
 • no Nodarbinātības valsts aģentūras;
 • no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas;
 • VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra;
 • Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas;
 • no Valsts ieņēmuma dienesta;
 • no Uzņēmumu reģistra;
 • no Lauku atbalsta dienesta;
 • no Uzturlīdzekļu garantiju fonda;
 • no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvās sistēmas.