Viļakas novada būvvaldes veidlapas

Nosaukums

Pielikums

Ēku veidlapas

 

Paskaidrojuma raksts būvniecībai

Veidlapa

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai

Veidlapa

Paskaidrojuma raksts ēkas lietošanas mērķa maiņai

Veidlapa

Būvniecības iesniegums

Veidlapa

Apliecinājuma karte

Veidlapa

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Veidlapa

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai

Veidlapa

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Veidlapa

Citas Inženierbūves

 

Paskaidrojuma raksts

Veidlapa

Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai

Veidlapa

Apliecinājuma karte

Veidlapa

Būvniecības iesniegums

Veidlapa

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

Veidlapa

Hidrobūves , meliorācijas būves

 

Paskaidrojuma raksts ( 1.grupas būvei )

Veidlapa

Būvniecības iesniegums

Veidlapa

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

Veidlapa

Citi

 

 Zemes rakšanas atļauja

Veidlapa