Pašvaldības telpu noma (informācijas publikācijas)

Publicēšanas datums,nomas objektsPieteikšanās termiņš,izsoles datums, laiks vietaIzsoles noteikumiIzsoles rezultātu paziņojumiTelpu nomas līgumi
09.09.2019.Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ambulances ēka” ar kadastra numuru 3882 004 0461:- nedzīvojamā telpa Nr.1, platībā 13,90 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3882 004 0461 001 003), adrese: Rekovas iela 25-3, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.;- koplietošanas telpas: Nr.5 “Koridors”, platībā 6,20 m2 un Nr.6 “Priekštelpa”, platībā 1,30 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3882 004 0461 001 901)Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš:līdz 20.09.2019., plkst.11.00Nomas tiesību izsoles norises datums, laiks, vieta:20.09.2019., plkst.11.00, Viļakas novada dome (102.kab.), Abrenes ielā 26, ViļakāNoteikumiLīdz noteiktajam termiņam – 20.09.2019., plkst.11.00, nedzīvojamo telpu nomas izsolei pieteicies viens pretendents. Nomas tiesības ir nosolījusi fiziska persona.Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.156 “Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ambulances ēka” nedzīvojamās telpas Nr.1, adrese: Rekovas iela 25-3, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads un koplietošanas telpu: Nr.5 “Koridors” un Nr.6 “Priekštelpa” nomu”Līguma darbības termiņš: no 08.11.2019. – 07.11.2029.