Pašvaldības telpu noma (informācijas publikācijas)

Publicēšanas datums,nomas objektsPieteikšanās termiņš,izsoles datums, laiks vietaIzsoles noteikumiIzsoles rezultātu paziņojumiTelpu nomas līgumi
03.06.2021. Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, Viļakā, Viļakas novadā, būves ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0077 001 nedzīvojamās telpa, platībā 77,4m2, adrese: Pils iela 14, Viļaka, Viļakas novadsNomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 14.06.2021., plkst.16.00, Nomas tiesību izsoles norises datums, laiks, vieta:15.06.2021., plkst.09.00, Viļakas novada dome, Abrenes ielā 26, ViļakāNoteikumi
09.09.2019.Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ambulances ēka” ar kadastra numuru 3882 004 0461:- nedzīvojamā telpa Nr.1, platībā 13,90 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3882 004 0461 001 003), adrese: Rekovas iela 25-3, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.;- koplietošanas telpas: Nr.5 “Koridors”, platībā 6,20 m2 un Nr.6 “Priekštelpa”, platībā 1,30 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3882 004 0461 001 901)Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš:līdz 20.09.2019., plkst.11.00Nomas tiesību izsoles norises datums, laiks, vieta:20.09.2019., plkst.11.00, Viļakas novada dome (102.kab.), Abrenes ielā 26, ViļakāNoteikumiLīdz noteiktajam termiņam – 20.09.2019., plkst.11.00, nedzīvojamo telpu nomas izsolei pieteicies viens pretendents. Nomas tiesības ir nosolījusi fiziska persona.Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.156 “Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ambulances ēka” nedzīvojamās telpas Nr.1, adrese: Rekovas iela 25-3, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads un koplietošanas telpu: Nr.5 “Koridors” un Nr.6 “Priekštelpa” nomu”Līguma darbības termiņš: no 08.11.2019. – 07.11.2029.