ŠĶILBĒNU SOCIĀLĀS APRŪPES MĀJA

Rekovas iela 11, Rekova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587

Reģ. Nr. 90009135296

Vadītāja: Līna Barovska
Tālrunis: +37164546509;
Mob.tālr.: +37128080621
E-pasts: vilakasac@balvi.lv

Kas mēs esam?

Šķilbēnu sociālās aprūpes māja (turpmāk tekstā – Šķilbēnu SAM) ir Balvu novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām personām.

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā atrodas Rekovas ielā 11, Rekovā, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, LV-4587.

Kopš 2011.gada Šķilbēnu sociālās aprūpes māja ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniegšanas reģistrā ar Nr. 891.

Ko mēs darām?

Šķilbēnu SAM sniedz ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu I, II grupas invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūti sevi aprūpēt.

Šķilbēnu SAM, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, pilnu aprūpi:

  • nodrošina personu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
  • apgādā personu ar apģērbu, apaviem, higiēnas precēm, medikamentiem, organizē ēdināšanu;
  • organizē kultūras pasākumus, kā arī pēc personas vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
  • ja nepieciešams, organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.

Iestādē sociālās aprūpes pakalpojumu var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja iestādē ir brīvas vietas un attiecīgā pašvaldība par personas saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā.

Kāda ir pieteikšanās kārtība?

Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Balvu novada Sociālajā pārvaldē un iesniedz visus nepieciešamos dokumentus:

  • Iesniegumu;
  • Iztikas līdzekļu deklarāciju;
  • Ģimenes ārsta medicīnisko izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norāda medicīnisko kontrindikāciju neesamību ( plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības u.c.);
  • Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
  • Citus dokumentus atbilstoši sociālā pakalpojuma veidam.

Pakalpojumu izmaksas

Uzturēšanas maksa:

Šķilbēnu sociālās aprūpes māja: Eur 20,31 dienā

o        klientiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Balvu novada administratīvā teritorija – 16.31 eiro dienā;

o        pārējiem – 20.31 eiro dienā.

Kā mums klājās jaunajās telpās, var apskatīt Latgales Reģionālās TV uzņemtajā sižetā.