Rekavas vidusskola

Adrese: Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, LV-4587
Tālr.: 64522656, 26423700
e-pasts: rekavavsk@balvi.lv

Rekavas vidusskolas pašvērtējuma aktualizācija 2018./2019.māc.g.

Rekavas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums (pdf)
Rekavas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija (docx)
Rekavas vidusskolas attīstības plāns 2018.-2022.(docx)
Rekavas vidusskolas nolikums docx)

No skolas vēstures

Šķilbēnu pagasta Rekavas 6 klasīgā pamatskola savu darbu sāk 1906. gadā Čilipīnē pēc Almas Ramanes ierosinājuma. Līdz 1921. gadam skola vairākkārt tiek pārcelta no Čilipīnes uz Rekovu un no Rekovas uz Čilipīni. Līdz 1950. gadam, kad skolai atdod 1936. gadā celto pagasta māju, skola ir darbojusies Rekovā dažādās ēkās: Antona Ločmeļa mājā, Husaru mājā, Polfandera mājā un citur.
1950. gada 10. augustā ar Abrenes rajona Darbaļaužu deputātu padomes IK lēmumu Nr.68 tiek atvērta Rekavas vidusskola, kuras pirmais direktors ir Antons Smans. Skolas ēka tiek vairākkārt paplašināta: 1958.-60. gados uzceļ piebūvi ar sešām klašu telpām 1. stāvā un zāli 2. stāvā (šī skolas ēkas daļa nodeg 1982. gada janvārī), 1966 – 70  gados skolu paplašina ar jaunu divstāvu ēku, 1981.gadā uzceļ internāta ēku un 1996. gadā – sporta namu (angāru).
Ilgadējie skolas direktori: Pēteris Pavlovs (1956. – 1966.)
Jānis Dortāns (1966. – 1982.)
Pēteris Vancāns (no 1986.-2017.)

Skolā strādā 25 skolotāji, 12 no tiem RVS absolventi. Skolas darbu vada direktore Žanna Maksimova, direktora vietniece – Aina Keiša, ēku un teritorijas apsaimniekošanas pārzinis – Aldis Koniševs.

No 2017.gada līdz 2021.gadam direkore Aina Golubeva, no 2021.gada 4.augusta skolas direktore Žanna Maksimova.
Rekavas vidusskolā var apgūt izglītības programmas:
• pirmsskolas izglītība,
• vispārējā pamatizglītība,
• vispārējās vidējās IP vispārizglītojošais virziens,
• vispārējās vidējās IP vispārizglītojošais virziens – neklātiene.

Skolā darbojas sabiedriskās organizācijas: Mazpulks un Vanadzēni un Jaunsargi
Skolā darbojās Viļakas BJSS slēpošanas un volejbola nodaļas.Viļakas mūzikas un mākslas skolas filiāle.
Spējas un talantus skolēni var attīstīt sporta, kokapstrādes, tautu deju, novada mācības u.c. pulciņos, pūtēju orķestrī.

Skolas telpās darbojas un projektus īsteno nevalstiskā organizācija DARDEDZE.

Tradicionālie Rekavas vidusskolas pasākumi:

  • Zinību diena
  • Skolotāju diena
  • Lāčplēša dienai veltīta ierindas skate
  • 18.novembra lāpu gājiens
  • Ziemassvētku ieskaņas koncerts
  • Žetonu vakars
  • Pičs
  • Mātes dienai veltīts pasākums
  • Skolas zvana svētki
  • Izlaidumi