Publisko pasākumu organizēšana

Pakalpojuma apraksts

Publisks pasākums ir fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības; Publiska vieta ir jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata.

Atļauja publiska pasākuma rīkošanai ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram dod tiesības noteiktā vietā un laikā rīkot vienreizēju publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, pasākuma organizatoram ir nepieciešams saņemt visu attiecīgo pašvaldību atļaujas.

Lai saņemtu atļauju, Viļakas novada domes Vispārīgā nodaļā ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma jāiesniedz iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem.

Iesniegumu var pieprasīt elektroniski. Iesniegumu var elektroniski nosūtīt uz Viļakas novada domes oficiālo e-pastu: dome@vilaka.lv

Iesniegumā pasākuma organizators norāda šādas ziņas:

1) pasākuma organizators (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

2) par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

3) par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese);

4) kārtības uzturētāji (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

5) pasākuma veids un mērķis;

6) pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks;

7) plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;

8) pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;

9) pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts.

Iesniegumam pievieno:

1) to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;

2) detalizētu pasākuma plānu;

3) pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.

(3) Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

(4) Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Veidlapu iesniegumam par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma organizēšanai var izdrukāt šeit

Veidlapu iesniegumam par sapulces, gājiena vai piketa organizēšanu var izdrukāt šeit

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums (Pieņemts LR Saeimā 06.07.2005.)

Pakalpojuma maksa:

Pašvaldības nodeva  par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās saskaņā ar Viļakas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.34/2010 „Par pašvaldības nodevām Viļakas novadā” un 2013.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.34 „Par pašvaldības nodevām Viļakas novadā”” pieejami šeit

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

E-pasts: dome@vilaka.lv
Fakss: 64507208
Tālrunis64507224
Klātienē: Viļakas novada domes Vispārīgā nodaļa  Abrenes ielā 26, Viļakā
Darba laiks:

pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš

Pašvaldība izskata iesniegumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Tālrunis: 64507224
e-pasts: dome@vilaka.lv