Nomai nododamie mazdārziņi pilsētas teritorijā

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Pieteikties mazdārziņu nomai var  iesniedzot Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas nov., LV-4583 personīgi vai sūtot pa pastu rakstisku iesniegumu,  vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu “Iesniegums par zemes nomu” (skatīt sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Veidlapas”).

Neskaidrību gadījumā kontaktēties ar Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu 106.kab., Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas nov. (T.: 64507216).

Mazdārziņa nomas līguma PROJEKTS (docx)

Zemes vienības kadastra apzīmējums Adrese / nosaukums Nomai nododamā platība Pieteikšanās termiņš līdz   Piezīmes Rezultāts
3815 004 0123 daļaPils iela 34B1200 m2Līdz 06.07.2020
Plkst, 12:00
Karte
3815 003 0134 daļaDzirnavu iela 13BIznomājamās platības noteikšana pēc apsekošanas dabāLīdz 19.06.2020., plkst.12.00Karte (Dzirnavu iela 13B) (pdf)
3815 003 0142 daļaLiepnas iela 44A, ViļakaIznomājamās platības noteikšana pēc apsekošanas dabā29.05.2020.,
plkst. 13:00
Karte (Liepnas iela 44A) (pdf)Nodibinātas zemes nomas tiesības ar vairākiem nomniekiem.
3815 003 0025 daļaAbrenes iela 9, ViļakaIznomājamās platības noteikšana pēc apsekošanas dabā29.05.2020.,
plkst. 13:00
Karte (Abrenes iela 9) (pdf)
3815 003 0106 daļaLiepnas iela 8, Viļaka36 m229.05.2020.,
plkst. 13:00
Karte (Liepnas iela 8_36.kvm) (pdf)
3815 003 0106 daļaLiepnas iela 8, Viļaka91 m207.05.2020.,
plkst. 16:00
Karte (Liepnas iela 8_91.kvm) (pdf)
3815 004 0135 daļa     Parka iela 55, Viļaka, Viļakas nov. 400 m2 10.02.2020. Plašāka informācija (doc)
  Karte(pdf)
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr.44 (protokols Nr.3, 17.&)