Nomai nododamie mazdārziņi pilsētas teritorijā

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Pieteikties mazdārziņu nomai var  iesniedzot Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas nov., LV-4583 personīgi vai sūtot pa pastu rakstisku iesniegumu,  vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu “Iesniegums par zemes nomu” (skatīt sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Veidlapas”).

Neskaidrību gadījumā kontaktēties ar Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu 106.kab., Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas nov. (T.: 64507216).

Mazdārziņa nomas līguma PROJEKTS (docx)

Zemes vienības kadastra apzīmējums Adrese / nosaukums Nomai nododamā platība Pieteikšanās termiņš līdz   Piezīmes Rezultāts
3815 004 0135 daļa     Parka iela 55, Viļaka, Viļakas nov. 400 m2 10.02.2020. Plašāka informācija (doc)
  Karte(pdf)