Personas datu aizsardzība

Informācija par Viļakas novada pašvaldības personas datu apstrādēm

Saskaņā ar Regulas Nr. 2016/279  13 .pantu

1.Pārzinis: Viļakas novada dome, reģistrācijas Nr. 9000911568

2. Kontaktinformācija: Abrenes iela26, Viļaka, Viļakas novads, dome@vilaka.lv64507224,

3. Personas datu aizsardzības speciālists: Ligija Logina, ligija.logina@vilaka.lv26406731

4. Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz Pārziņa noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai saskaņā ar Pārziņa noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām.

5. Personai ir pienākums sniegt personas datus tādā apjomā, lai Pārzinis  varētu izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Datu apstrāde, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz brīvprātības principa.

6. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde.

7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

8. Datu apstrādes mērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķu īstenotāji (detalizētāku informāciju par mērķiem var saņemt, vēršoties pie personas datu aizsardzības speciālista).

Nr.p.k. Viļakas novada domes veiktās personas datu apstrādes mērķi Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Personas datu saņēmēja kategorijas Personas datu apstrādes mērķu īstenotāji
8.1. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana ) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta d) ,e) apakšpunkti: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic Tiesībsargājošās iestādes t.sk. pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes. Viļakas novada dome, t.sk. pašvaldības policija,
8.2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.pants c), e ) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes sniedzēji, t.sk. Valsts un darbanespēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome, Centralizētā grāmatvedība, Viļakas novada Sociālais dienests, Viļakas sociālās aprūpes centrs, Šķilbēnu sociālā aprūpes māja,
8.3. Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību Vispārīgā  datu aizsardzības regulas 6,pants c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzinu attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Valsts kontrolējošās, uzraugošā institūcijas, valsts institūcijas, izglītības atbalsta iestādes, normatīvajos aktos noteikti subjekti. Viļakas novada dome,

Izglītības, Kultūras un Sporta pārvalde,

Viļakas Valsts ģimnāzija, Viļakas pamatskola,

Rekavas vidusskola,

Upītes pamatskola,

Viduču pamatskola,

Žīguru pamatskola,

Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola,

Viļakas mākslas un mūzikas skola,

Viļakas pirmskolas izglītības iestāde,

Medņevas pirmskolas izglītības iestāde “Pasaciņa“,

Žīguru pirmskolas izglītības iestāde “Lācītis“

Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs,

Viļakas novada muzejs,

Nemateriālā kultūras mantojuma centrs “Upīte“,

Viļakas novada bibliotēka,

Kupravas bibliotēka,

Vecumu bibliotēka,

Žīguru bibliotēka,

Medņevas bibliotēka,

Rekavas bibliotēka,

Upītes bibliotēka

8.4. Bērnu un rīcībnespējīgu personu tiesību aizsardzība Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta c), d), e ) apakšpunkti: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, tiesībsargājošās institūcijas, audzināšanas iestādes, aprūpes iestādes, ārpusģimenes pakalpojumu sniedzēji. Viļakas novada dome,

Viļakas novada bāriņtiesa,

Pašvaldības policija,

Administratīvā komisija

8.5. Apliecinājumu izdarīšana un dokumentu projektu sagatavošana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Viļakas novada dome,

Viļakas novada bāriņtiesa

8.6. Sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Viļakas novada dome;

Attīstības un plānošanas nodaļa;

Centralizētā grāmatvedība;

 

8.7. Nodevu un nodokļu aprēķināšanas un iekasēšanas administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Attīstības un plānošanas nodaļa;

Centralizētā grāmatvedība;

Dzimtsarakstu nodaļa;

Viļakas novada būvvalde;

8.8. Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas un reģistrēšanas administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļa;

Attīstības un plānošanas nodaļa;

8.9. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Dzimtsarakstu nodaļa;

Centralizētā grāmatvedība

8.10. Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana t.sk. ēku, būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome,

Viļakas novada būvvalde,

Attīstības un plānošanas nodaļa,

Centralizētā grāmatvedība;

8.11. Nekustamo īpašumu racionālas un lietderīgas izmantošanas un objektu privatizācijas procesa nodrošināšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Attīstības un plānošanas nodaļa;

Centralizētā grāmatvedība;

 

8.12. Kustama, nekustama īpašuma novērtēšana un izsoļu procesa administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Attīstības un plānošanas nodaļa;

Grāmatvedības nodaļa;

8.13. Viļakas novada atļauju un licenču izsniegšanas administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde;

Centralizētā grāmatvedība;

Attīstības un plānošanas nodaļa;

 

8.14. Sekmēt tradicionālo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu pašvaldībā un tautas jaunrades attīstību Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Sabiedrība (informācija par sasniegumiem, apbalvojumiem, balvām tiek publiskota Viļakas novada mājaslapā un Viļakas novada informatīvajā laikrakstā),valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Viļakas novada dome

Izglītības kultūras un sporta pārvalde;

Viļakas Kultūras nams,

Žīguru kultūras nams,

Borisovas Tautas nams,

Medņevas tautas nams;

Kultūrvēsturiskā lauku sēta “Vēršukalns“

Nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte“

Viļakas novada muzejs

8.15. Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b) e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome, t.sk. pašvaldības iestādes, biedrības kuras dibinājusi pašvaldība, vai ir biedrības loceklis,

 

8.16. Administratīvo pārkāpumu uzskaite Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome,

Viļakas novada Administratīvā komisija,

Pašvaldības policija,

Centralizētā grāmatvedība;

8.17. Līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem/ saņēmējiem (uzņēmumu/ autoratlīdzības, pakalpojumu) administrēšana. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta b) apakšpunkts: apstrāde vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Viļakas novada dome;

Pašvaldību iestādes un īpaša statusa institūcijas (kapitālsabiedrības, biedrības, kuras dibinājusi pašvaldība, vai kurās pašvaldība ir iestājusies)

8.18. Pretendentu (fizisku personu) datu apstrāde iepirkumu procedūras administrēšana. Vispārīgās datu aizsardzības regulas b), c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; lai izpildītu uz pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Viļakas novada dome; t.sk pašvaldības iestādes un īpaša statusa institūcijas;

Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļa

Centralizētā grāmatvedība

8.19. Pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome

Attīstības un plānošanas nodaļa

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

8.20. Deputātu personas datu apstrāde Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Sabiedrība, valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Viļakas novada dome;

Lietvedības,  komunikācijas un informācijas nodaļa.

Finanšu un grāmatvedības nodaļa;

8.21. Datu apstrāde grāmatvedības administrēšanai Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Centralizētā grāmatvedība

8.22. Dokumentu aprites vadība arhīva administrēšanai Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Datu subjekti, Latvijas Nacionālais arhīvs, normatīvajos aktos noteiktie subjekti. Viļakas novada dome; t.sk.

Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļa;

Pašvaldības iestādes un īpaša statusa institūcijas.

 

8.23. Personāla lietu administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļa;

Pašvaldības iestādes un īpaša statusa institūcijas;

 

8.24. Lietvedības pārvaldības administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts institūcijas, Sociālās integrācijas valsts aģentūra,

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Viļakas novada dome;

Pašvaldības iestādes un īpaša statusa institūcijas;

8.25. Sabiedrības informēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Sabiedrība, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļa,

8.26. Nodrošināt veselības veicinošo pakalpojumu pieejamību Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Viļakas  Veselības aprūpes centrs;

Centralizētā grāmatvedība

8.27. Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Tehniskā nodaļa

Attīstības un plānošanas nodaļa;

Pašvaldības policija

Centralizētā grāmatvedība

8.28. ES un citu projektu administrēšana Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta b), c), e), apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti Viļakas novada dome;

Attīstības un plānošanas nodaļa,

Pašvaldības iestādes un īpaša statusa institūcijas

 

Personas datu aizsardzības politika

Privātuma aizsardzība pašvaldībā

Viļakas novada pašvaldības informācijas sistēmu lietošanas noteikumi

Videonovērošana

Personas informēšana par datu apstrādi

Informācija par personas datu apstrādi Viļakas novada dzimtsarakstu nodaļā

Fizisko personu datu apstrāde Viļakas novada būvvaldē

Fizisko personas datu apstrāde Viļakas novada Bāriņtiesā

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI APLIECĪBAS  IZSNIEGŠANAS JAUTĀJUMOS

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AIZBILDNĪBAS JAUTĀJUMOS

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AUDŽUĢIMENES JAUTĀJUMOS

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI LIKUMĀ NOTEIKTU NOTARIĀLO DARBĪBU VEIKŠANU

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI BĒRNA MANTAS PĀRVALDĪBAS JAUTĀJUMOS

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI VIESĢIMENES JAUTĀJUMOS

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI ADOPCIJAS JAUTĀJUMOS

VECĀKA INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI ATZINUMA TIESAI SNIEGŠANAS JAUTĀJUMOS

VECĀKA INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AIZGĀDĪBAS JAUTĀJUMOS