Viļakas novada sociālais dienests

Parka iela 2
Viļaka, Viļakas novads
LV-4583
Reģ.Nr. 90009188630

Kontakttālrunis: 27873100

e-pasts: sppd@vilaka.lv,  dzintars.cerbakovs@vilaka.lv

Sociālā dienesta pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Viļakas novada teritorijā deklarējušas savu pamatdzīvesvietu.

Sociālā dienesta mērķauditorija ir Viļakas novada sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem, maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji, invalīdi, bērni invalīdi, pensionāri, ikviens novada iedzīvotājs, kam nepieciešama psihosociālā palīdzība.

Viļakas novada Sociālais dienests sniedz:

Sociālo palīdzību
(Pamatojoties uz naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību).

Sociālos pakalpojumus:
– Sociālo aprūpi

· Viļakas sociālās aprūpes centrs

· Šķilbēnu sociālais aprūpes māja

– Sociālo rehabilitāciju

– Asistenta pakalpojumu

-Ģimenes asistenta pakalpojumu

-Mājas aprūpes pakalpojumu

Darba laiks

Darba dienās 8:00 – 17:00 ar pusdienu pārtraukumu 12:00 – 12:30.
Piektdienās no 8:00-14:00

Attālinātos pakalpojumu sniegšanas punktos pagastu pārvaldēs – atbilstoši pagastu pārvalžu darba laikam.

Labklājības ministrijas bezmaksas tālrunis 80205100.

Pirmās palīdzības aptieciņa atrodas 1-8 kabinetā pie atbildīgās par pirmās palīdzības sniegšanu Viļakas novada Sociālajā dienestā Parka iela 2, Viļakā, sociālās darbinieces Ingas Kokorevičas (kontakttālrunis 28300048).

Nolikumi

Kontakti

Darbinieki, kontakti Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Viļakas novada sociālais dienests
Parka iela 2, Viļaka,
Viļakas novads, LV4583
Sociālā dienesta vadītājs
Dzintars Čerbakovs
Tālr.27873100,
e-pasts: sppd@vilaka.lv, dzintars.cerbakovs@vilaka.lv
otrdienās 13:00-15:00
Viļakas pilsēta
Parka iela 2, Viļaka, Viļakas novads, LV4583
Sociālais darbinieks
Iluta Keiša
Tālr. 28004485
e-pasts: iluta.keisa@vilaka.lv
pirmdienās 8:30 – 17:00
trešdienās  9:00 – 15:00
Viļakas pilsēta
Parka iela 2, Viļaka, Viļakas novads, LV4583
Sociālais darbinieks
Anita Narubina
Tālr. 28302310
e-pasts: anita.narubina@vilaka.lv
pirmdienās  8:30 – 15:30
trešdienās   8:30 – 12:00
Viļakas pilsēta
Parka iela 2, Viļaka, Viļakas novads, LV4583

Dienas aprūpes centra un grupu mājas (dzīvokļu) vadītāja
Elīna Keiša (prombūtnē, aizvieto Vita Prancāne Tālr.26534548, vita.prancane@vilaka.lv)
elina.keisa@vilaka.lv

 

 

 

Viļakas pilsēta
Parka iela 2, Viļaka, Viļakas novads, LV4583
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548
e-pasts: vita.prancane@vilaka.lv
pirmdienās  8:30 – 17:00
Šķilbēnu pagasts
Meža iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
Sociālais darbinieks
Lilita Kalve
Tālr. 26697040
e-pasts: lilita.kalve@vilaka.lv
otrdienās 8:30 – 11:00
Šķilbēnu pagasts
Meža iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
otrdienās 9:00 – 11:00
Medņevas pagasts
Mežmalas iela 1, c. Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586
Sociālais darbinieks
Lilita Kalve
Tālr. 26697040
e-pasts: lilita.kalve@vilaka.lv
pirmdienās 8:30 – 15:00
Medņevas pagasts
Mežmalas iela 1, c. Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
pirmdienās 8:30 – 15:00
Medņevas pagasts
Mežmalas iela 1, c. Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586
Sociālais darbinieks
Lilita Kalve
Tālr. 26697040
e-pasts: lilita.kalve@vilaka.lv
ceturtdienās 9:00 – 12:00
Vecumu pagasts
“Ābeļziedi”, c. Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585
Sociālais darbinieks
Iluta Keiša
Tālr. 28004485
e-pasts: iluta.keisa@vilaka.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
pirmdienās 08:00 – 12:00
Susāju  pagasts
Parka iela 2, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Sociālais darbinieks
Inga Kokoreviča
Tālr. 27822590, inga.kokorevica@vilaka.lvSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
pirmdienās 08:30 – 16:00

trešdienās 13:00 – 15:00

ceturtdienās 13:00 – 15:00

Žīguru  pagasts
Ciemata iela 4, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads LV-4584
Sociālais darbinieks
Iluta Keiša
Tālr. 28004485
e-pasts: iluta.keisa@vilaka.lvSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
ceturdienās 08:00 – 12:00

pirmdienās 9:00 – 11:00

otrdienās 14:00 – 16:00

Kupravas pagasts
Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Viļakas novads, LV-4582
Sociālā darbiniece
Inga Kokoreviča
Tālr. 27822590
e-pasts: inga.kokorevica@vilaka.lvSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
trešdienās 10:00 – 15:00

otrdienās 13:00 – 15:00

trešdienās 9:00 – 12:00