Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana

Pakalpojuma saņēmēji: Fiziskas un juridiskas personas
Pakalpojuma  īss raksturojums: Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskai vai juridiskai personai (zemes gabala īpašniekam vai tā pilnvarotai personai) veikt pieprasījumu pašvaldībai par koku ciršanas atļaujas saņemšanu.

Lai saņemtu atļauju, Viļakas novada domes Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā  vai pagastu pārvaldēs jāiesniedz iesniegums  ar pievienotajiem dokumentiem.

Iesniegumu var pieprasīt elektroniski. Iesniegumu var elektroniski nosūtīt uz Viļakas novada domes oficiālo e-pastu: dome@vilaka.lv

Veidlapu iesniegumam par koku ciršanas atļaujas saņemšanai var izdrukāt šeit

Iesniedzamie dokumenti:

1.Iesniegums

2.Zemesgabala plāna kopiju

3.īpašuma tiesību apliecinošu dokumenta kopiju

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Meža likums

2012.gada 2.maija Ministru Kabineta noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”

Viļakas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr. 11/2012 “Par koku ciršanu ārpus meža Viļakas novada pašvaldības adminitratīvajā teritorijā”

Pakalpojuma maksa:

Viļakas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr. 11/2012 “Par koku ciršanu ārpus meža Viļakas novada pašvaldības adminitratīvajā teritorijā”

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

E-pasts: dome@vilaka.lv
Fakss: 64507208
Tālrunis64507224
Klātienē: Viļakas novada domes Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā  Abrenes ielā 26, Viļakā
Darba laiks:

pirmdienās-ceturtdienās 8:00-12:00; 12:30-17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš

20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;

10 darbdienu laikā – pārējos gadījumos.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Tālrunis: 64507224
e-pasts: dome@vilaka.lv