Viļakas novada domes mājas lapa

Viļakas novada būvvaldē izsniegtie akti par objekta pieņemšanu ekspluatācijā

Objekt

Būves adrese

Ekspluatācijā nodošanas datums

Par esošās ēkas rekonstrukcijas par ābolu dzesētavu Viļakā, Parka ielā 22 pieņemšanu ekspluatācijā

Parka iela 22, Viļaka, Viļakas novads

2013.gada 12.aprīlī

Par dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas (pirts) Viļakas novada, Medņevas pagasta "Bites" pieņemšanu ekspluatācijā

"Bites", Medņevas pagasts, Viļakas novads

2013.gada 30.aprīlī

Par Baltinavas interešu – izglītības un kultūras centra radošo  darbnīcu telpu jumta rekonstrukcijas Baltinavā, Tilžas ielā 17 pieņemšanu ekspluatācijā

Tilžas iela 17, Baltinava, Baltinavas novads

2013.gada 28.maijā

Par Viļakas pilsētas pludmales rekonstrukcijas Viļakā

Garnizona ielā 6  pieņemšanu ekspluatācijā

Garnizona iela 6, Viļaka, Viļakas novads

2013.gada 9.jūlijā

Par Ūdenssaimniecības attīstības Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā pieņemšanu ekspluatācijā

Šķilbanu ciems, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

2013.gada 7. augustā

Par Ūdenssaimniecības attīstības Kupravas pagasta Kupravas ciemā pieņemšanu ekspluatācijā

Kupravas ciems, Kupravas pagasts, Viļakas novads

2013.gada 29.augustā

Par Centrālā laukuma izveidošanu Viļakas pilsētā, Abrenes ielā 28pieņemšanu ekspluatācijā Abrenes iela 28, Viļaka, Viļakas novads 2013.gada 19. septembrī
Par klostera ēkas rekonstrukcijas "Kultūras un radošo industriju centra attīstība" 1. Kārta Klostera ielā 1 Klostera iela 1, Viļaka, Viļakas novads 2013.gada 12.novembrī

Par Kupravas pagasta Rūpnīcas ielas un Draudzības ielas rekonstrukcijas km 0,000 – 2,008 pieņemšanu ekspluatācijā

Rūpnīcas iela, Draudzības iela, Kupravas pagasts, Viļakas novads 2013.gada.10.decembrī

Par Garnizona ielas rekonstrukcijas km 0,000 - 0,760 pieņemšanu ekspluatācijā

Garnizona iela, Viļaka, Viļakas novads 2013.gada.10.decembrī
Par meža meliorācijas sistēmas "Zodāna Masīvs" rekonstrukcijas Žīguru pagastā pieņemšanu ekspluatācijā.

Žīguru pagasts, Viļakas novads

2013.gada.16.decembrī
Par Dzīvojamās mājas, Abrenes ielā 30. Pieņemšanu ekspluatācijā Abrenes iela 30. Viļaka, Viļakas novads 2014.gada 14.janvārī

Par lauksaimniecības tehnikas mehānisko darbnīcu ar remontzonu rekonstrukcijas Šķilbēnu pagasta Stabļovā saimniecībā Kotiņi  pieņemšanu ekspluatācijā

"Kotiņi", c. Stabļova, Šķilbēnu pagasts Viļakas novads 2014.gada 3 februārī

Par Ārējā ūdensvada izbūvi Parka un Jaunatnes ielā, Viļakā, Viļakas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Parka iela, Jaunatnes iela, Viļaka, Viļakas novads 2014.gada 7.februārī

Par dārza mājas "Rozālijas", Meiļupa, Baltinava, Baltinavas novads, pieņemšanu ekspluatācijā

Meiļupa, Baltinava, Baltinavas novads 2014.gada 20. februārī

Par "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts Viļaka", Liepnas, Abrenes un Balvu ielas, Viļaka; autoceļš 455 Balvi - Žīguri; Viļakas un Ciema ielas, Žīguri, Viļakas novadā   pieņemšanu ekspluatācijā.

Liepnas, Abrenes un Balvu iela, Viļaka; autoceļš 455 Balvi - Žīguri; Viļakas un Ciema ielas, Žīguri, Viļakas novads 2014.gada 20.martā

Par divu saimniecības ēku, divu šķūņu, vasaras virtuves, piena mājas, garāžas un pirts  Vecumu pagasta "Lazdenieki" pieņemšanu ekspluatācijā

Vecumu pagasta "Lazdenieki", Viļakas novads 2014.gada28.martā

Akts  par graudu pirmapstrādes un glabāšanas būves Baltinavas novada Z/S. "Mītkes", Slobodas ciemā pieņemšanu ekspluatācijā

Z/S. "Mītkes", Slobodas ciems, Baltinavas novads 2014.gada 31.martā
Akts par Tirdzniecības centra "MAKS" Balvu ielā 5, Viļakā Viļakas novadā pieņemšanu ekspluatācijā. Balvu iela 5. Viļaka, Viļakas novads

2014.gada28.maijā

Akts par Ūdenssaimniecības attīstību Viļakā      (papildus būvdarbi) Projektēšana un būvdarbi, Viļakā Viļakas novadā pieņemšanu ekspluatācijā Viļaka, Viļakas novads 2014.gada 1.jūnijā

Akts par Eržepoles ielas rekonstrukcijas km 0,000 – 1,020 pieņemšanu ekspluatācijā.

Eržepoles iela, Viļaka, Viļakas novads

2014.gada 20.jūnijā

Koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcija SIA "ĶIRA" un SIA "ZEME" zemes īpašumos Susāju un Vecumu pagastos SIA "ĶIRA" un SIA "ZEME" zemes īpašumi Susāju un Vecumu pagastos

2014.gada30.septembrī

Akts par "Kokapstrādes darbnīcas rekonstrukcijas" Darbnīcas iela 5, Šķilbani, Šķilbēnu pagastā Viļakas novadā  pieņemšanu ekspluatācijā Darbnīcas iela 5, Šķilbani, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads 2014.gada 5. novembrī

Akts par "Uguns novērošanas torņa rekonstrukcijas" Baltinavas novada, "Čudarīnes torņa" pieņemšanu ekspluatācijā.

Baltinavas  novads, "Čudarīnes tornis"

2014.gada 20. novembrī

Akts par "Uguns novērošanas torņa rekonstrukcijas" Viļakas novada, "Gobas torņa" pieņemšanu ekspluatācijā.

Viļakas novads, "Gobas tornis"

2014.gada 20. novembrī

Akts par "Uguns novērošanas torņa rekonstrukcijas" Viļakas novada, Susāju pagasta "Svilpovas torņa"   pieņemšanu ekspluatācijā.

Viļakas  novads, Susāju pagasts "Svilpovas tornis"

2014.gada 20. novembrī

Akts par meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas kopprojekta Z/S "Kotiņi" un Alda Ločmeļa, Vijas Kuļšas,  Augustīna Slišāna, Modra Slišāna īpašumos Viļakas novada Šķilbēnu pagastā un Baltinavas novadā pieņemšanu ekspluatācijā Viļakas novada Šķilbēnu pagasts un Baltinavas novads 2014.gada 21.novembrī
"20 un 0,4KV EPL pie TP-3001 Linu fabrika, Viļaka, Viļakas novadā rekonstrukcijas būvdarbi"
Linu fabrika, Viļaka, Viļakas novads 2015.gada 20.janvārī
"20 un 0,4KV  EPL pie TP- 3238 F-1, Buksti, Baltinavas novadā rekonstrukcijas būvdarbi"
Buksti, Baltinavas novads 2015.gada 2. martā

"20 un 0,4KV  EPL rekonstrukcija pie TP- 3091 F-2, Demerova, Baltinavas novadā"

Demerova, Baltinavas novads

2015.gada 2. martā
Robežkontroles punkta "Vientuļi" elektroapgādes izbūve, Vecumu pagastā, Viļakas novadā. Vecumu pagasts, Viļakas novads. 2015.gada 23. martā
Akts par Šķūņa, saimniecības ēkas un dzīvojamās mājas pieņemšanu ekspluatācijā. Meža ielā 21, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads 2015.gada 16.aprīlī
Akts par Graudu kaltes, l/s šķūņa un l/s mašīnu un tehnikas novietnes 1.kārtas "Graudu kaltes" pieņemšanu ekspluatācijā."
"Zaļmuiža" Baltinavas novads

2015.gada 21.maijā

Akts par dzīvojamās mājas rekonstrukcijas, saimniecības ēkas un pirts būvniecības pieņemšanu ekspluatācijā

"Salvijas" Rekavas iela 20, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads. 2015.gada 18.jūnijā
Akts par mednieku nama rekonstrukcijas pieņemšanu ekspluatācijā. "Jaunrātnieki", Peisi, Susāju pagasts, Viļakas novads

2015.gada 23.jūlijā

Akts par pirts pieņemšanu ekspluatācijā "Liepiņas", Šķilbēnu pagasts Viļakas novads

2015.gada 10.septembrī

Akts par  meža ceļa "Katlešu robežceļa pieņemšanu ekspluatācijā." PK 00+00 – PK 28+23

Viļakas novads, Žīguru pagasts

2015.gada 11. septembrī

Akts par vasaras mājas pieņemšanu ekspluatācijā

"Jaunrātnieki", Peisi, Susāju pagasts, Viļakas novads 2015.gada 24.septembrī
Akts par  graudu uzglabāšanas torņu pieņemšanu ekspluatācijā "Tīrumi", Buksti, Baltinava, Baltinavas novads

2015.gada 2.oktobrī

Akts par meža ceļa "Reķeļa ceļa pieņemšanu ekspluatācijā." PK 00+00 – PK 38+18

Viļakas novads, Žīguru pagasts

2015.gada.30.novembtī

Akts par Autoostas laukuma pārbūves pieņemšanu ekspluatācijā

Balvu iela 2C, Viļaka, Viļakas novads

2015 .gada 14.decembrī
Par robežkontroles punkta "Vientuļi", "VientuļuRKP2" Vecumu pagastā, Viļakas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Vecumu pagasts, Viļakas novads

2015.gada 16.decembrī
Akts par "Eržepoles iela 62 un 64 ēku pieslēgšana pie centralizētās katlu mājas  Viļakā" pieņemšanu ekspluatācijā Eržepoles iela 62; 64, Viļaka, Viļakas novads 2015.gada 29.decembrī
Akts par Zivju audzēšanas dīķa ierīkošanas     "Ošulejas" un "Ķiršumājas", Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā. pieņemšanu ekspluatācijā "Ošulejas" un "Ķiršumājas", Šķilbēnu pagastā, Viļakas novads 2016.gada 24.martā
Akts par Dārza mājas pieņemšanu ekspluatācijā. "Jāņukalni", Skockova, Susāju pagasts, Viļakas novads 2016.gada 11.aprīlī
Akts par šķūņa pieņemšanu ekspluatācijā "Smiltiņas", c. Lotuši, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

2016.gada 12. maijā

Akts  par Pievedceļa būvniecība ražošanas objektam Z/S „Meikaļi” pieņemšanu ekspluatācijā Z/S „Meikaļi”, Baltinava, Baltinavas novads

2016.gada 22. jūnijs

Akts par Viļakas tualetes ēkas pieņemšanu ekspluatācijā

Balvu iela 2 C, Viļaka, Viļakas novads

2016.gada 29 jūnijs
Akts par laukuma pārbūves Z/S "Mītkes" pieņemšanu ekspluatācijā "Calmi", ciems Sloboda, Baltinavas novads.

2016.gada19.augustā

Akts par Robežkontroles punkta "Vientuļi" Vecumu pagastā, Viļakas novadā, Kravu kontroles rentgena iekārtas laukuma izbūves pieņemšanu ekspluatācijā "Vientuļi", Vecumu pagasts, Viļakas novads

2016.gada14.oktobrī

Akts par rupjās barības šķūņa pieņemšanu ekspluatācijā "Pūpoli", Baltinava, Baltinavas novads

2016.gada 20.oktobrī

Akts Par meliorācijas sistēmas atjaunošanas  kopprojekta SIA "Dolo" un V.Garozas  īpašumos  pieņemšanu ekspluatācijā

Balvu novada, Lazdulejas un Briežuciema pagastā, Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

2016.gada 28.oktobrī

Akts par  koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanas  Lazdukalna pagasta, Rugāju novada īpašumā "Drudžu mājas" un Baltinavas novada "Guldupe" pieņemšanu ekspluatācijā

Lazdukalna pagasta, Rugāju novada īpašumā "Drudžu mājas" un Baltinavas novada "Guldupe"

2016.gada29.novembrī

Akts par  Valsts nozīmes ūdensnotekas "Supenka" (ŪSIK kods68326:01, pik.0/00-13/50) un "Zvaiga" (ŪSIK kods 6832612:01, pik.0/00-77/21) atjaunošanas Baltinavas novada, Baltinavas pagastā pieņemšanu ekspluatācijā

Baltinavas novads, Baltinavas pagasts

2016.gada 5.decembrī

Akts par meža ceļa "Ludonkas ceļš" pieņemšanu ekspluatācijā

Viļakas novads, Vecumu pagasts, 3. Žīguru meža iecirknis

2016.gada 5.decembrī

Akts par noliktavas  pieņemšanu ekspluatācijā

Abrenes iela 32, Viļaka, Viļakas novads

2016.gada8.decembrī
Akts par laukumu labiekārtošanu Z/S "Riekstiņi", Apšovā Baltinavas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Apšova, Baltinavas novads

2016.gada.13.decembrī

Akts par laukumu labiekārtošanu Z/S "Riekstiņi", Tutinovā Baltinavas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Tutinova, Baltinavas novads

2016.gada.13.decembrī

 

Akts par laukumu labiekārtošanu Z/S "Amatnieki", Apšovā Baltinavas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Apšova, Baltinavas novads

2016.gada.13.decembrī

Akts par laukumu labiekārtošanu Z/S "Amatnieki", Tutinovā Baltinavas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Tutinova, Baltinavas novads

2016.gada.13.decembrī

Kalendārs
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Kitija, Viesturs, Viestards
Īsās ziņas
Viļakas Valsts ģimnāzijā turpina izglītojamo uzņemšanu ...
Kapusvētki 2017. gadā ...
Aicinājums piedalīties aptaujā ...
LR Tiesībsarga aptauja par labu pārvaldību ...
No 30. jūnija līdz 31.jūlijam Inna Rēdmane atvaļinājumā! Pārtikas pakas Viļakas pilsēta varēs saņemt augustā... ...
Līdz 30. jūnijam Viļakas novada muzejā skatāma izstāde "Viļaka un tās apdzīvotība ezera krastos" ...
29. jūnijā Žīguros Viļķenes amatierteātra izrāde un Pēterdiena ar novada kapellām ...
30. jūnijā no plkst. 9:00 ekskursija pa Viļakas novada uzņēmumiem Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros ...
30. jūnijā un 1. jūlijā Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 2017 ...
1. jūlijā plkst. 16:00 Medņevas Tautas namā Viļakas novada Bērnības svētki ...
Viļakas novada atklātais pludmales volejbola čempionāts 2017 ...
5. jūlijā plkst. 15:00 Viļakas kultūras namā bezmaksas redzes pārbaude ...
No 7. līdz 9. jūlijam Ziemeļlatgale Retro 11 ...
8. jūlijā no plkst. 13:00 Viļakas pilsētas estrādē Mazā Stiprinieka 7 varoņdarbi ...
8. jūlijā plkst. 13:00 Viļakas pilsētas brīvdabas estrādē Betsafe Spēkavīru čempionāts ...
22. jūlijā Rekovā Pilngadības svētki ...
8. jūlijā un 19. augustā Svētās Mises par Tepenīcas mirušo iedzīvotāju dvēselēm ...
Jūnijā, jūlijā un augustā veselības kūres "Balkanu kalnos" ...
Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem! ...
Folkloras kopa "Upīte" aicina pievienoties pulciņam! ...
"Skriešanas Akadēmijas" treniņi pirmdienās plkst. 17:15 Viļakas Sporta zālē ...
Tirgus Rapinā maijā un jūlijā ...
Iespēja apgūt pirtnieka profesiju Balvos ...
Iespēja piedalīties fotokonkursā "Latgales ainava" ...
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības ambulatoro speciālistu darba laiki, aktualitātes ...