Viļakas novada domes mājas lapa


Sekot mums Facebook Sekot mums Instagram
Vēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*
Noderīgas saites

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam

Projektu iesniegumu pieņemšana

No 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 10.jūlijam

Sludinājuma kopsumma

456 551, 30 EUR

R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē – 306 551,30 EUR

R.1.2Atbalsts mājražotāju un  amatnieku saimneciskajai darbībai – 150 000,00 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegšana

Apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu – EPS.

Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti.

Informācija kā kļūt par EPS lietotāju: http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/

 


Projektu konkursi tiek izsludināti šādās rīcības:

Rīcība

M1 „Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē”

R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

Atbalsta apmērs

306 551,30 EUR

Izmaksu summa vienam projektam

Maksimālā attiecināmo

izmaksu summa vienam projektam 40 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

Kopprojektam – 80%

Privātā labuma projektam – 70%

Atbilstošā MK noteikumu Nr.590 5.1.punktā minētā darbība

5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas":

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu un pakalpojumu izveidošanu, kā arī esošo produktu un pakalpojumu attīstību. Šajā rīcībā priekšroka tiek dota inovatīviem pakalpojumiem/produktiem un projektiem tūrisma nozarē, īpaši esošo tūrisma pakalpojumu uzlabošanai. Atbalsts tiek sniegts arī lauksaimniecības produktu pārstrādei.

 

Rīcība

M1 „Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē”

 

R.1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai

Atbalsta apmērs

150 000, 00 EUR

 

Izmaksu summa vienam projektam

Maksimālā attiecināmo

izmaksu summa vienam projektam 30 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

Kopprojektam – 80%

Privātā labuma projektam – 70%

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu un esošo mājražotāju un amatnieku darbību, uzlabojot viņu darba apstākļus un veicinot saražotās produkcijas tirdzniecību. Priekšroka projektiem, kuros paredzēta sadarbība starp vietējiem mājražotājiem un amatniekiem (kopprojekti) savu produktu noieta tirgus veicināšanas aktivitātēm. Mājražotājs VRG izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, kas veic pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji

R.1.1.Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē un R.1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai

M1 „Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē”

Nr.

Kritērijs

Vērtējums

Atsauce uz veidlapu

Komentāri

 

 

 

 

Administratīvie kritēriji (ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par neatbilstošu stratēģijai, tālāk netiek vērtēts un saņem negatīvu atzinumu).

1.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz VRG attīstības stratēģiju un tas atbilst rīcības:

 

Mērķim

 

 

B.5.

 

 

Atbalstāmajām darbībām

 

 

B.1.

 

 

Īstenošanas vietai

 

 

B.7.

 

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Atsauce uz veidlapu

Komentāri

1.

Veikta tirgus izpēte:

ü  norādīts un aprakstīts potenciālo pircēju un pakalpojuma ņēmēju loks – 1 punkts;

ü  aprakstītas produkta/pakalpojuma raksturojošas iezīmes un atšķirība no esošajiem vai potenciālajiem konkurentiem – 1 punkts;

ü  norādīta informācija, kā tiks tirgots un popularizēts produkts/pakalpojums – 1 punkts.

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var piemērot 0.5 punktus.

3

B.6.1.

 

2.

Projektā plānotās aktivitātes:

ü  ir skaidri definētas un aprakstītas – 1 punkts;

ü  plānotās aktivitātes atspoguļo to, kā tiks nodrošināta kvalitatīvu rezultātu un mērķa sasniegšana – 1 punkts;

ü  atbilst laika grafikam – 1 punkts.

Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var piemērot 0.5 punktus.

3

B.5.

 

B.6.

 

B.6.2.

 

3.

Projekta ilgtspēja:

ü  ir paredzētas un aprakstītas produkta/pakalpojuma uzturēšanas aktivitātes vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas - 1 punkts;

ü  norādīti un aprakstīti finansējuma avoti un plānotās veicamās darbības – 1 punkts;

ü  norādīti un aprakstīti riski un iespējamie risinājumi – 1 punkts.

Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var piemērot 0.5 punktus.

3

B.6.

 

4.

Produkts vai pakalpojums ir inovatīvs vietējā novada darbības teritorijā - 1 punkts.

 

1

B.3.

 

5.

Projekts paredz radīt/saglabāt darba vietas:

ü  saglabāta darba vieta – 1 punkts;

ü  radīta nepilnas slodzes darba vieta – 2 punkti;

ü  radīta jauna pilna laika darba vieta – 3 punkti.

Par saglabātu darba vietu uzskata, ja projekta īstenošana tieši saistīta ar konkrēto darbinieku, piemēram, tiek uzlaboti darbinieka darba apstākļi, tiek paaugstināta darbinieka kvalifikācija, darbiniekam tiek uzticēti jauni darba pienākumi u.c.

Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā.  Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

 

3

B.4.

B.6.

B.6.1.

B.15.

 

Kopā

13

 

Specifiskie vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta aktivitātēm plānotais finansējums ir pamatots un skaidri sadalīts pa pozīcijām:

ü  sniegta tikai vispārīga tāme, detalizēti neatšifrējot vienību izmaksas vai pozīcijas – 1punkts;

ü  visas pozīcijas un vienības ir atšifrētas – 2 punkti.

Projekta iesniedzējs papildus projekta iesniegumam, iesniedz tāmi, kurā ir sniegta detalizēta informācija par izmaksu pamatotību un izmaksu pozīcijām.

2

B.6.1.

B.8.

 

2.

Projektā plānota sadarbība (kopprojekts) un sniegts apraksts par to, ja paredzēti:

ü  divi sadarbības partneri – 1 punkts;

ü  trīs vai vairāki sadarbības partneri – 2 punkti.

2

A.2.

B.4.1.

B.6.

 

3.

ü  Projekta publicitāte:projektā paredzēts sniegt informāciju par projekta īstenošanu un tā rezultātiem interneta resursos – 0,5 punkti;

ü  papildus informācijas ievietošanai interneta resursos, projektā paredzēts ievietot informāciju drukātajos masu medijos vai/un paredzēti plašāki publicitātes pasākumi, piemēram, projekta prezentēšanas pasākums – 1 punkts.

Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

 

1

 

B.13.

 

4.

Projektu iesniedzis uzņēmums, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vietējās rīcības grupas darbības teritorijā (informācija par tūrisma pakalpojumu atrodama pašvaldību izdotajos informatīvajos materiālos vai pašvaldību mājas lapās).

1

A.1.

 

5.

Projekts paredz uzlabot darba vietu nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautas iedzīvotāju grupas pārstāvim.

kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā.

Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

 

1

B.6.1.

 

Kopā

7

 Maksimālais punktu skaits ir 20 punkti, lai projekts atbilstu attīstības stratēģijai un gūtu pozitīvu vērtējumu, jāiegūst vismaz 12 punkti.

Ja iesniegtie projekta pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu, tad 0,03 punktus saņem tas projekta iesniedzējs, kas projektu iesniedz:

  1. No teritorijas (pagasta, ciema, ņemot vērā mazāko teritoriālo iedalījumu), kur vēl nav īstenots/i LEADER projekti (plānošanas periodā no 2015. līdz 2020.gadam).
  2. Pirmo reizi plānošanas periodā no 2015. līdz 2020.gadam.

 

Gadījumā ja arī šie rādītāji ir vienādi, tad projekti tiek vērtēti šādi:

  1. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), kur vēl nav īstenots LEADER projekts (plānošanas periodā no 2015.-2020.gadam) – 0,03 punkti. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), kur īstenots viens LEADER projekts – 0,02 punkti. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), kur īstenoti divi LEADER projekti – 0,01 punkts. Īstenoti trīs un vairāk projekti – 0 punktu.

Ja pagastā ir īstenots LEADER projekts, bet ciemā nav, tad tiek ņemts vērā mazākais teritoriālais iedalījums – ciems - un attiecīgi piešķirti punkti pēc tā, vai ciemā ir īstenoti LEADER projekti.

  1. Projekta iesniedzējs nav iesniedzis un viņam nav atbalstīts neviens projekts periodā no 2015. Līdz 2020. – 0,03 punkti. Ir iesniegts un atbalstīts viens projekts – 0,02 punkti. Ir iesniegti divi projekti – 0,01 punkts. Iesniegti trīs un vairāk projektu – 0 punktu.

Ja projekta pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu pirmajā projektu konkursu kārtā 2016.gadā, 0,01 punkts tiek piešķirts:

  1. Projektam, kurš atrodas ārpus Balvu pilsētas;
  2. Projektam, kura pieprasītais finansējuma apjoms ir mazāks;
  3. Projekts, kurš pieprasījis mazāku projekta atbalsta intensitāti (sākot no 5%).

Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

  • tāme, kurā sniegta detalizēta informācija par projektā paredzēto izmaksu pamatotību un izmaksu pozīcijām;
  • ja projektu iesniedzis uzņēmums, kas sniedz tūrisma pakalpojumu Ziemeļlatgalē, jāiesniedz informācija, kas to apliecina.

Darba vieta - darbavieta ar darba līgumu vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Saglabāta darba vieta – esošu darba vietu saglabāšana uzņēmumā visu projekta uzraudzības periodu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārajā gadā atbilst normālam darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Kopprojekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un tajā plānoto investīciju izmanto kopīgai lietošanai.

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un tajā plānotajām aktivitātēm nav komerciāls raksturs un par tām netiek prasīta samaksa.

Nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas pēc Labklājības ministrijas definīcijas ir sekojošas: pensijas vecuma personas, pirmspensijas vecuma personas, daudzbērnu un nepilnās ģimenes, bērni, invalīdi un personas ar funkcionāliem traucējumiem, bezdarbnieki, bezpajumtnieki, romi, ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas, cilvēku tirdzniecības upuri, no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas, personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm, trūcīgas personas.

Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, tās mērķiem un rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva lēmuma saņemšanai var iepazīties Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.balvi.partneribas.lv, kontaktpersonas: Stratēģijas vadītāja Ilona DŽIGURE, mobilais tālrunis:29134410, stratēģijas administratīvā vadītāja asistents Ieva LEIŠVNIECE, mobilais tālrunis.:26325293 , e-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com


10.05.2019
Kalendārs
« Decembris 2019 »
POTCPSSv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Īsās ziņas
No 1.-20.decembrim Žīguru kultūras namā rokdarbu izstāde-pārdošana ...
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...