Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Žīguru pamatskola,

Reģ.Nr.90009135794

Malkas piegāde Žīguru pamatskolai

(ID.Nr.ŽP 2014/01 MIe)

27.01.2014. Žīguru pamatskolas lietvedībā,

Parka ielā 9, Žīguri, Žīguru pag., Viļakas novads, LV-4584, līdz 10.02.2014., plkst.10.00

20.00 EUR/m³ Svetlana Putnāne, Žīguru pamatskolas ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine,  Žīguru pamatskolas Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, mob.26569388;

Vera Andrejeva, Žīguru pamatskolas lietvede, Žīguru pamatskolas Iepirkumu komisijas sekretāre, tālr.64507618, mob.26103271, fakss: 64521833, e-pasts: PSlietvede4584@inbox.lv

Noteikumi