Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Nemateriālās kultūras mantojuma centra „Upīte”,

Reģ.Nr.90010446266

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Upītes Tautas nama ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde

(ID.Nr.NKMC 2015/1 MI)

02.07.2015. Upītes bibliotēka, Akas laukums 1, c.Upīte, Šķilbēnu pag. Viļakas novads, LV-4587, līdz 17.07.2015., plkst.14.00 Andris Slišāns, Nemateriālās kultūras mantojuma centra „Upīte” direktors, mob.26519635

Noteikumi