Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Medņevas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”,

Reģ.Nr.90009135385

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Žoga izbūve Viļakas novada Medņevas pirmsskolas izglītības iestādei

(ID.Nr.MPII 2015/1 MI)

11.09.2015. Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, c.Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586, pie iestādes vadītājas, līdz 24.09.2015., plkst.10.00 Antoņina Pabērza, Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” saimniecības pārzine,  mob.26164891, e-pasts: ilze-30@inbox.lv

Noteikumi

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”,

Reģ.Nr.90009135385

Malkas piegāde Viļakas novada Medņevas pirmsskolas izglītības iestādei (Id.Nr.MPII 2013/01 MIe) 05.09.2013. Medņevas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”,
c.Semenova, Medņvas pagasts, Viļakas novads, LV-4586
iepirkumu komisijas priekšsēdētājai I.Brokānei (Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītājai) līdz 16.09.2013., plkst.10.00
14.00 Ls/m³ Saistībā ar iepirkuma priekšmetu: Antoņina Pabērza, Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” saimniecības daļas vadītāja, mob.26164891 saistībā ar iepirkuma dokumentiem:
Ilze Brokāne, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja, mob.28380882,e-pasts:ilze-30@inbox.lv

Noteikumi