Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Viļakas pamatskola,

Reģ.Nr.90009135864

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Viļakas pamatskolas virtuves remonts, t.sk., profesionālo virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana

(ID.Nr.VP 2015/2 MI)

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OZOLMĀJAS”, Reģ.Nr.43201016545

Līgumcena – EUR 23 184.96

30.06.2015.

Lēmums

Viļakas pamatskola,

Reģ.Nr.90009135864

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Viļakas pamatskolas 2.stāva grīdas remonts

(ID.Nr.VP 2015/1 MI)

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OZOLMĀJAS”, Reģ.Nr.43201016545

Līgumcena – EUR 11 604.43

30.06.2015.

Lēmums