Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Laukuma izbūve (grants segums) un teritorijas labiekārtošana Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Dubļovas ciemā, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros

ID.Nr.VND 2017/41/ERAF MI

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „V.J.M. BŪVE”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena – EUR 31 340.50

08.04.2019.

Lēmums

Atkārtots rezultātu paziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Asfaltbetona ceļa seguma izbūve Viļakas novada Vecumu pagasta Borisovā, 5.6.2. specifiska atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros

ID.Nr.VND 2017/39/ERAF MI

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DSM Meistari”, Reģ.Nr.41503068400

Līgumcena – EUR 116 188.15

27.02.2019.

Protokols Nr1

Protokols Nr.2

Atkārtotas izvērtēšanas protokoli:

1.“Par izmaiņām iepirkuma nosacījumos un to iespējamo ietekmi uz ieinteresēto pretendentu loku”

2.”Par līguma slēgšanu”

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Grants seguma ceļu “Kozīne-Gubeņi” un “Repkova-Ņemecki” pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā

ID.Nr.VND 2018/6/ELFLA AK

Piegādātājs: SIA “Rubate”, Reģ.Nr.40003291605

Līgumcena – EUR 233 828.31

20.02.2019.

Ziņojums

Atkārtots rezultātu paziņojums